Čaká nás nová vlna osobných bankrotov?

Čaká nás nová vlna osobných bankrotov?

Štát potrebuje urýchlene konať, inak sa nevyhneme druhej vlne osobných bankrotov

„V najbližších mesiacoch sa bude končiť doba odkladu splátok, preto už začiatkom budúceho roka je opätovne možné očakávať nárast nesplácaných úverov a adekvátne k tomu aj osobných bankrotov. Aby sa predišlo novej vlne osobných bankrotov, je potrebné už teraz zmeniť podmienky nastavené v zákone o konkurze a reštrukturalizácii. ASINS je pripravený spolupracovať v tejto veci, jednak na legislatívnej úprave, jednak v praxi napr. pri preverovaní dobrého zámeru dlžníkov žiadajúcich o oddlženie,“

vyjadril sa k téme oddlženia Martin Musil prezident ASINS.

Čaká nás vyššia miera nesplácaných úverov. Z analýz Národnej banky Slovenska (NBS)[1] vyplýva, že finančné problémy so splácaním očakávajú najmä tie domácnosti, ktoré požiadali o odklad

Nová úprava zákona o konkurze a reštrukturalizácii platná od roku 2017 priniesla výrazné uvoľnenie podmienok vstupu fyzických osôb do osobného bankrotu. Cieľom bolo umožnenie, čo najväčšiemu počtu osôb využiť tento inštitút. Následne došlo k obrovskej vlne osobných bankrotov. Už v roku 2017 bol počet žiadateľov takmer dvojnásobne vyšší ako spolu za celých 10 rokov existencie inštitútu osobného bankrotu na Slovensku. Následne sa počet žiadateľov takmer strojnásobil. V roku 2019 sa počet osobných bankrotov ešte zvýšil, hoci už nie tak markantne.

Graf 1: Vývoj počtu osobných bankrotov na Slovensku v rokoch 2006 až do konca septembra 2020 podľa údajov zverejnených CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.
Graf 1: Vývoj počtu osobných bankrotov na Slovensku v rokoch 2006 až do konca septembra 2020 podľa údajov zverejnených CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

Prvé dva mesiace tohto roku medziročný nárast osobných bankrotov pokračoval, ale v marci sa zastavil. Pandémia koronavírusu zasiahla aj túto oblasť. Došlo k obmedzeniu režimu prijímania a vybavovania žiadostí o osobný bankrot. Finančné inštitúcie (banky, poisťovne, ale aj inkasné spoločnosti) reagovali na pandémiu v snahe pomôcť svojim dlžníkom a priniesli pomocné opatrenia vo forme odkladu splátok na 3-9 mesiacov, znížené mesačné splátky, či možnosti refinancovania úverov. Dlhšie doby splatnosti a iné ústupky poskytli aj veritelia z iných hospodárskych odvetví. A svoju rolu zrejme zohrala aj znovuotvorená otázka exekučnej amnestie. Dlžníci si tak mali možnosť vybrať, čo je pre nich výhodnejšie. Je dosť možné, že na znížený počet bankrotov sa podpísala aj nová úprava zákona platná od 1.1.2020 (viď nižšie).

Graf 2: Vývoj počtu osobných bankrotov v jednotlivých mesiacoch v rokoch 2019 a 2020 podľa údajov zverejnených CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.
Graf 2: Vývoj počtu osobných bankrotov v jednotlivých mesiacoch v rokoch 2019 a 2020 podľa údajov zverejnených CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o.

Aktuálne však už bankový sektor predikuje nárast nesplácaných úverov. Je predpoklad, že do konca roka 2020 sa miera nesplácaných úverov udrží na prijateľnej úrovni, no v roku 2021 už treba počítať so zmenou. Z analýz NBS vyplýva, že finančné problémy so splácaním očakávajú najmä tie zadlžené domácnosti, ktoré požiadali v tomto roku o odklad. Ide o 12% takýchto domácností.

„Vyššej miere nesplácania záväzkov sa nevieme vyhnúť. Ak nedôjde k novej legislatívnej úprave, jednoduché pravidlá pre oddlženie a problémy so splácaním záväzkov povedú ku skokovému rastu osobných bankrotov,“

apeluje Pavol Jakubov viceprezident ASINS.

Veritelia zastúpení ASINS a SBA (Slovenská banková asociácia) opakovane apelovali na Ministerstvo spravodlivosti a žiadali zmenu zákona. Nové podmienky boli príliš benevolentné a vytvorili priestor aj pre dlžníkov, ktorí nemali dobrý úmysel. Inštitút osobného bankrotu začal byť zneužívaný napr. aj osobami, ktoré boli dovtedy schopné splácať svoje dlhy, ale otvorili sa aj dvere podvodníkom, ktorí sa zámerne zadlžovali s explicitným záujmom nesplácať svoje záväzky, docieliť jednu exekúciu, ktorá bola podmienkou vstupu pre zbankrotovanie.

Ani nová úprava platná od 1.1.2020 nerieši tento problém. Dovtedy bola podmienkou vyhlásenia konkurzu skutočnosť, že dlžník má exekúciu na svoj majetok. Po novom musí ísť o exekúciu, ktorá trvá minimálne jeden rok. Je možné, že takto nastavená podmienka mohla tiež prispieť tento rok ku zníženému počtu žiadostí o oddlženie, no špekulujúci dlžník je trpezlivý, rád si počká ten jeden rok.

Najvýraznejšími nedostatkami oddlženia je absencia preverovania poctivého zámeru a platobnej schopnosti pri podávaní návrhu na oddlženie.

Od 1.1.2020 je už správca oprávnený preskúmavať odporovateľné úkony dlžníka, ako aj jeho poctivý zámer, avšak nie je oprávnený navrhnúť zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. Táto povinnosť ostáva na strane veriteľa.

arator -->

[1] Zdroj: Analytická správa NBS (http://www.nbs.sk/_img/Documents/_komentare/AnalytickeKomentare/2020/AK90-Druha_vlna_prieskumu_zadlzenych_domacnosti.pdf)