13. júna 2019 zasadalo Valné zhromaždenie asins

13. júna 2019 zasadalo Valné zhromaždenie asins

Druhýkrát v roku 2019 zasadalo Valné zhromaždenie asins s týmto programom:

1) Privítanie členov

2) Prezentácia záujemcu o členstvo v asins a následné hlasovanie o prijatí

Záujemca o členstvo: R Collectors s. r. o.

3) Zhrnutie aktivít asins za Q2/2019

  1. Prehľad mediálnych aktivít a výstupov
  2. Stretnutie Ministerstva spravodlivosti a NBS
  3. Spolupráca AIA a Fenca
  4. Spolupráca s inými asociáciaciami

4) Schválenie a prehľad finančného stavu

  1. prehľad a schválenie očakávaných výdavkov
  2. diskusia k úprave výšky členského príspevku

5) Návrh aktivít asins na druhý polrok 2019

6) Vyhodnotenie aktuálnej mediálnej spolupráce

7) Návrh spôsobu zberu dát pre účely Prieskumu trhu inkasných agentúr v SR

8) Informácia k PR aktivite „Deň bez dlhov“

9) Zmena sídla asins

10) Návrh úpravy stanov a doplnenie etického kódexu a riešenie sťažností

11) Oddlženie - informácia od členov ohľadne stavu podávania žalôb

12) Diskusia

13) Záver