Členstvo

Každý člen ASINS sa zaväzuje dodržiavať pravidlá určené Etickým kódexom, Stanovami a inými internými právnymi aktami ASINS.

Členovia ASINS rešpektujú osobnostné práva dlžníkov za každých okolností.

ASINS / Kto sme a čo robíme

Členovia ASINS sa zaväzujú vo všetkých činnostiach dodržiavať profesionálny a zodpovedný prístup, vrátane dodržiavania Etického kódexu a Stanov ASINS, pri výkone svojej činnosti používať prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi.

Členstvo v Asociácii je riadne alebo pridružené. Je zásadne dobrovoľné.
O prijatí nového člena združenia (riadneho alebo pridruženého) rozhoduje Valné zhromaždenie Asociácie.

 

Riadne členstvo

Riadne členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné, pričom členom môže byť inkasná spoločnosť registrovaná na území SR, resp. vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi.

Každý riadny člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať vlastnú inkasnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

Viac nájdete v našich Stanovách.

Pridružené členstvo

Pridružené členstvo v Asociácii je zásadne dobrovoľné, pričom pridruženým členom môže byť ktorákoľvek právnická alebo fyzická osoba registrovaná na území SR, vykonávajúca činnosť na území SR, ktorá uznáva a aktívne presadzuje záujmy a ciele Asociácie, dodržiava Etický kódex Asociácie, dodržiava stanovy Asociácie a pri výkone svojej činnosti používa prostriedky, ktoré sú plne v súlade s platnou legislatívou ako aj so zaužívanými obchodnými zvyklosťami a s dobrými mravmi.

Každý pridružený člen Asociácie sa zaväzuje nepropagovať seba alebo vlastnú spoločnosť na úkor ostatných členov Asociácie, v prípade ak zastupuje Asociáciu navonok, najmä pri komunikácii s médiami.

Viac nájdete v našich Stanovách.

Ako sa pridať

Záujemci o členstvo musia splniť podmienky vstupu.

  • Inkasná spoločnosť/Záujemca musí úspešne absolvovať vstupný pohovor s členmi ASINS. O prijatí nového člena združenia rozhoduje Valné zhromaždenie. Pre prijatie za člena je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov ASINS, pričom každý člen má jeden hlas.
  • Zároveň musia byť splnené podmienky týkajúce sa predmetu, miesta a doby trvania podnikania, bezúhonnosti štatutárnych orgánov, dodržiavania platnej legislatívy SR a úhrady členského poplatku.

Viac nájdete v dokumente Podmienky vstupu.

 
 

Dôvody vzniku a výsledky práce ASINS

Vznik ASINS podnietila snaha inkasných spoločností o spoluprácu s cieľom podporiť a zvyšovať odbornú a etickú úroveň inkasného odvetvia na Slovensku. Zároveň sme chceli poskytnúť našim členom ochranu a zázemie a jednotne presadzovať spoločné záujmy nie len v oblasti legislatívy.

V roku 2021 oslavuje ASINS svojich jedenásť rokov pôsobenia. Za tieto roky si dokázala ASINS vybudovať kredibilitu a dôveru ako u štátnych inštitúcií, tak aj u súkromného sektora. Prijali sme Etický kódex. Rozšírili sme sa o sekciu dobrovoľných dražieb.

Aktuálne naši členovia pokrývajú na Slovensku viac ako 90% trhu správy pohľadávok a viac ako 90% trhu dobrovoľných dražieb. V roku 2019 sme do ekonomiky dokázali vrátiť 113 mil. EUR.

 

Zoznam riadnych členov

ALEKTUM, S.R.O.
Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany
www.alektumgroup.sk

Zastupuje:
Marek Pristach, Sales Manager
Tel: +421 2 321 996 90
marek.pristach@alektumgroup.com

Alektum Group je švédska rodinná spoločnosť zameraná na vymáhanie pohľadávok založená v roku 1992. Na slovenský trh sme vstúpili v roku 2009. V súčasnosti pôsobíme v 16 krajinách s viac ako 650 zamestnancami.

Našou misiou je pomáhať podnikom z celej Európy dosiahnuť ich plný potenciál a dosiahnuť udržateľný cash-flow. Vďaka našej ponuke služieb a produktov Vám dokážeme poskytovať podporu počas celého finančného procesu.

Používame najmodernejšie riešenia, ktoré automatizujú proces vymáhania pohľadávok. Veríme v dlhodobé partnerstvo stojace na pilieroch úzkej spolupráce, riešení na mieru a taktného dialógu s klientmi našich zákazníkov.

BENCONT COLLECTION, A.S.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
www.bencontcollection.sk

Zastupuje:
Ing. Zlatica Minarovjechová
Tel: +421 2 2090 1233
collection@bencont.sk

Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. bola založená v roku 2014. Od augusta 2016 je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

V oblasti odkupovania a manažmentu pohľadávok spolupracuje s najvýznamnejšími bankovými inštitúciami na Slovensku. Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s. vyznáva zásady transparentnosti, spoločenskej zodpovednosti, diskrétnosti a osobného prístupu.

BLACKSIDE, A.S.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
www.blackside.sk

Zastupuje:
Mgr. Stanislava Mendelová, predseda predstavenstva
Tel: +421 2 323 836 00
office@blackside.sk

Obchodná spoločnosť Blackside, a.s. vznikla 24.06.2015 zápisom do obchodného registra. Hlavným dôvodom jej založenia bolo zistenie, že vzhľadom na vývoj v spoločnosti narastá počet subjektov neschopných splácať svoje záväzky.

Blackside sa primárne venuje odkupovaniu zabezpečených pohľadávok. Súčasťou skupiny Blackside je aj Cash Collectors SK a Bratislavská aukčná dražobná. Blackside vykonáva aj dobrovoľné dražby. Blackside je držiteľom licencie NBS od roku 2019. Pri svojej činnosti spolupracuje najmä s bankami.

DPS FINANCIAL CONSULTING, S.R.O.
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
www.dpsfc.sk

Zastupuje:
Juraj Balog, konateľ
Tel: +421 905 400 447
dpsfc@dpsfc.sk

DPS financial consulting, s.r.o. má licenciu NBS od 2017.

Venuje sa retailu, niektorým nezabezpečeným pohľadávkam, rieši len odkupy pohľadávok, nie mandát. Operuje na slovenskom trhu, čiastočne na českom, v budúcnosti sa chce pokúsiť o európsky trh.

Spolupracuje iba s bankovými subjektmi.

EOS KSI SLOVENSKO, s.r.o.
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava
www.eos-ksi.sk

Zastupuje:
Peter Dvornák, Konateľ
Tel.: +421 2 323 001 11
ba@eos-ksi.sk

EOS KSI Slovensko je na trhu 25 rokov, bola založená v roku 1997, a sme nielen najdlhšie pôsobiacou poradenskou spoločnosťou v sfére správy pohľadávok v Slovenskej republike, ale aj lídrom.

Sme členom medzinárodnej skupiny EOS Group, pôsobíme v 26 krajinách, a v rámci siete partnerských spoločností až v 180 krajinách. V tíme s viac než 7 000 zamestnancami sa staráme o finančnú budúcnosť bez hraníc.

Zabezpečujeme komplexný servis pre našich klientov tak, aby sa mohli plne sústrediť na svoj biznis, garantujeme profesionalitu, stabilitu, rýchlosť pre všetky zainteresované strany, aj maximálnu ústretovosť a empatiu smerom k zákazníkom klientov v riešení ich záväzkov.

Vo všetkých sférach našich činností plnohodnotne plníme krédo svetovej skupiny EOS - Changing finances for the better.

INTRUM SLOVAKIA S.R.O.
Mýtna 48, 811 07 Bratislava
www.intrum.sk

Zastupuje:
Ing. Martin Musil, Výkonný riaditeľ
Tel.: +421 2 32 16 31 85
martin.musil@intrum.sk

Na základe spojenia Intrum Justitia a Lindorff vznikla spoločnosť Intrum – najväčšia poradenská spoločnosť v oblasti správy pohľadávok.

Sme lídri nielen na Slovensku, ale i vo svete. Pôsobíme v 24 krajinách a náš tím tvorí spolu 10 tisíc odborníkov, ktorí pomáhajú viac ako 100 tisíc zákazníkom. Naše skúsenosti čerpáme z viac ako 120-ročnej tradície.

Na Slovensku pôsobíme už od roku 2002. Našim poslaním je pomáhať firmám prosperovať tým, že sa staráme o záväzky ich zákazníkov. Rovnako empaticky pristupujeme aj k nim. Snažíme sa im pomôcť prekonať ich finančné problémy, nájsť riešenia a nastaviť nový finančný plán. Týmto spôsobom prispievame k celkovému ozdraveniu a plynulému fungovaniu ekonomiky.

KRUK ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA S.R.O.
www.sk.kruk.eu

Zastupuje:
Jan Veselý, Sales and servicing director
Tel.: +420 498 77 4214
Jan.Vesely@cz.kruk.eu

Ing. Jaroslava Palendalová, konateľ spoločnosti
Tel.: +420 498 77 4200
Jaroslava.palendalova@cz.kruk.eu

Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členom skupiny KRUK – medzinárodnej spoločnosti, založenej v roku 1998 a pôsobiacej na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a Nemecku.

Spoločnosť KRUK sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Spravuje pohľadávky bánk, telefónnych operátorov i poskytovateľov energií a ďalších služieb, poisťovní a lízingových spoločností. Motto spoločnosti „Pomáhame splatiť dlhy“ je výsledkom inovačnej politiky orientovanej na zmierne riešenia. Hlavnými prednosťami, ktorými sa spoločnosť KRUK vyznačuje, sú partnerský, osobný prístup k zadlženým osobám či firmám a pochopenie ich situácie.

Cieľom tohto prístupu je motivovať zadlžené osoby, aby začali rokovať o splatení dlhov vo forme splátok, ktoré si môžu dovoliť podľa svojej aktuálnej finančnej situácie. Viac informácií o spoločnosti KRUK je k dispozícii na webe www.sk.kruk.eu.

MCGRATH & ARTHUR S.R.O.
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
www.mcga.sk

Zastupuje:
Mgr. Branislav Juráš, konateľ spoločnosti
Tel: +421 2 546 418 51
juras@mcga.sk

Inkasná agentúra McGrath & Arthur s.r.o. je súčasťou obchodnej skupiny McGrath & Arthur® (MCGA), založenej v roku 2005 na Slovensku, ktorá je aktuálne etablovaná už v 9 krajinách sveta (www.mcga.sk).

MCGA sa sústreďuje na poskytovanie profesionálnych riešení v oblasti správy a inkasa pohľadávok, komplexných právnych služieb a vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky. Svojim obchodným zameraním tak poskytuje svojim B2B aj B2C klientom vysoko efektívnu synergiu služieb.

V oblasti správy a inkasa pohľadávok je McGrath & Arthur s.r.o. pre svojich klientov nielen oceňovaným obchodným partnerom, ale aj garantom dodržiavania platnej legislatívy, pravidiel poctivého obchodného styku a všeobecne rešpektovaných hodnôt spoločnosti.

PROTOURION SLOVAKIA S.R.O.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
www.protourion.sk

Zastupuje:
Ing. Daniel KARAS, konateľ
Ľubomír UŽÁK, prokurista
Tel: +421 2 210 028 81
info@protourion.sk

Spoločnosť Protourion Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2010.

Je rýdzo slovenskou inkasnou agentúrou, so zameraním predovšetkým na trh Slovenska a EÚ. Vlastný realizačný software s možným prístupom k nahliadaniu pre každého klienta je veľkým benefitom pri práci s pohľadávkami.

Pri vymáhaní sa snažíme o udržanie vzťahu veriteľa a dĺžnika aj po vymožení pohľadávky. Široké produktové portfólio nám dáva možnosť spolupráce s klientom na rôznych úrovniach od preventívy až po samotnú realizáciu vymáhania. Našim mottom je už od založenia spoločnosti „Staráme sa o Vaše pohľadávky intenzívne“.

R COLLECTORS S.R.O.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Prevádzka: Karloveská 34, 840 00 Bratislava 4
Korešpondenčná adresa: R Collectors s.r.o., P.O.BOX 135, 841 04 Bratislava
www.rcollectors.sk

Zastupuje:
Mgr. Monika Eiselová
Tel.: +421 2 205 705 00
SMS: +421 903 826 087
info@rcollectors.sk

R Collectors je dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť s tímom vysoko profesionálnych zamestnancov, ktorí v oblasti vymáhania pohľadávok disponujú niekoľkoročnými skúsenosťami. Našim klientom poskytujeme kompletný servis, pričom základom nášho podnikania je poskytnutie vysoko odborného know-how s atribútmi lojálnosti a diskrétnosti, bez ohľadu na to, či je klientom spoločnosť, podnikateľ alebo jednotlivec.

Spoločnosť R Collectors s.r.o. veľmi úzko spolupracuje s Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o., čo jej umožňuje využívať zázemie jednej z najväčších a najlepších právnych firiem na Slovensku.

SPOLOČNOSŤ R COLLECTORS PONÚKA: Správu pohľadávok; Mimosúdne vymáhanie pohľadávok; Súdne vymáhanie pohľadávok; Stratégiu vymáhania šitú na mieru klienta

Pridružená sekcia dražby

Sekcia Dražby sa vytvorila v rámci ASINS v roku 2019 s cieľom vytvorenia efektívne fungujúceho zoskupenia spoločností, ktoré z hľadiska ich trhového podielu budú reprezentovať relevantnú časť trhu dražobníkov najmä v oblasti legislatívy, vzdelávania a zlepšovania služieb.

Dražby predstavujú v súčasnosti najefektívnejší a najtransparentnejší spôsob speňažovania majetku a tento inštitút je potrebné naďalej rozvíjať aj smerom k elektronizácii a skvalitneniu celého procesu.

 
 
 
 

Som veľmi rád, že sa nám, dražobným spoločnostiam, podarilo zjednotiť za účelom efektívneho manažmentu spoločných aktivít pod jednotnou platformou. Veľmi oceňujem rozšírenie sekcie Dražby koncom roka 2020 o ďalších členov.

Týmto krokom sa ASINS stal reprezentatívnym zástupcom aj dražobného odvetvia na Slovensku a svoju pozíciu bude aktívne využívať na zlepšovanie a kultivovanie oblasti dražieb.

 

Zoznam pridružených členov

LIQID s.r.o.
Kalvínske námestie 2, 934 01 Levice
www.licitator.sk

Zastupuje:
Mgr. Štefan Ágh, konateľ
Tel: +421 915 360 193
office@licitator.sk

Dražobná spoločnosť LIQID s.r.o. združuje tím profesionálov v oblasti organizovania dobrovoľných dražieb a speňažovania majetku s takmer 20-ročnými skúsenosťami.

Pôsobnosť na celom území SR a vysoká efektivita predaja umožňuje spoločnosti poskytovať služby širokej škále subjektov akými sú banky, stavebné sporiteľne, správcovia konkurznej podstaty a nákupcovia nesplácaných pohľadávok.

DRAŽOBNÍK, S.R.O.
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
www.drazobnik.sk

Zastupuje:
Ing. Bc. Michal Sedlačko, konateľ
Telefón: +421 55 671 0001
Mobil: +421 911 755 523 (8)
info@drazobnik.sk

Dražobník, s.r.o. vykonáva dobrovoľné dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov resp. vlastníkov (navrhovateľov dražieb).

Spoločnosť je držiteľom certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008. Špecializujú sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu. Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o. je mladá najdynamickejšie sa rozvíjajúca dražobná spoločnosť na Slovensku.

DUPOS DRAŽOBNÁ, SPOL. S R.O.
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
www.dupos.sk

Zastupuje:
Mgr. Veronika Chorváthová, konateľ
Telefón: +421 33 55 32 722
Mobil: +421 908 258 115
dupos@dupos.sk

Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1999. V marci 2003, po splnení podmienok pre vydanie koncesovanej živnosti, začala poskytovať služby organizovania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách.

Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. sa v rámci obchodnej skupiny DUPOS špecializuje na výkon záložného práva a komplexný servis realizácie dobrovoľných dražieb.

PROFESIONÁLNA DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ, S.R.O.
Masarykova 21, 040 01 Košice
www.profesionalnadrazobna.sk

Zastupuje:
Mgr. Jaroslav Dzurik, konateľ
Tel: +421 902 320 800
dzurik@profesionalnadrazobna.sk

Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. bola založená v roku 2004 ako špecializovaný subjekt za účelom vykonávania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov ako prostriedok na uplatnenie záložného práva.

Kolektív profesionálnych a kvalifikovaných zamestnancov Profesionálnej dražobnej spoločnosti, s.r.o. je pripravený riešiť a odpovedať na všetky vaše požiadavky. Naša profesionalita, zodpovednosť a transparentnosť je cestou aj Vašej úspešnosti.

U9, A.S.
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
www.u9.sk

Zastupuje:
Mgr. Peter Vetrák, predseda predstavenstva, konateľ
Tel.: +421 2 5949 0111
Tel.: +421 2 5949 0133
zaujem@u9.sk

Spoločnosť U9, a.s. bola založená v roku 2002 a v oblasti dražieb a predajov nehnuteľností. Je popredným subjektom, ktorému sa počas jeho činnosti podarilo získať pre svojich klientov už takmer 300 000 000 €.

Medzi klientov U9 patria najmä banky, stavebné sporiteľne, leasingové a factoringové spoločnosti.