Právny rámec

 • Etické inkaso
 • Férová legislatíva
 • EÚ iniciatívy
 • Expertné skupiny

Zákony dotýkajúce sa odvetvia správy pohľadávok

Snahou ASINS je prinášať zmeny v legislatíve, ktorá odstraňuje disproporcie do vzťahu veriteľ - dlžník. Niektoré daňové a finančné zákony si vyžadujú úpravy. V spolupráci s poradenskou spoločnosťou Ernst & Young aktuálne pracujeme na tejto oblasti. Nižšie nájdete prehľad niektorých základných zákonov upravujúcich činnosť v našom odvetví, ktoré sa dotýkajú neuhradených pohľadávok, veriteľov a inkasných spoločností. Ďalšie zákony ako aj záväzné znenia tu uvádzaných zákonov nájdete uverejnené v Zbierke zákonov SR.
 
 • 7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii
 • 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
 • 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
 • 233/1995 Z. z. - Exekučný poriadok
 • 65/2001 Z. z. - Zákon o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok
 • 595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
 • 563/2009 Z. z. - Daňový poriadok
 • 199/2004 Z. z. - Colný zákon
 • 581/2004 Z. z. - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
 • 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
 • 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách
 • 527/2002 Z. z. - Zákon o dobrovoľných dražbách
 • 39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve
 • 129/2010 Z. z. - Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
 • 431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve
 • 421/2020 Z. z. - Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach
 • 250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa
 • 233/2019 Z. z. - Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní
 • 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
 • 492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách
 • 297/2008 Z. z. - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
 • 357/2015 Z. z. - Zákon o finančnej kontrole a audite
 • 186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
 • 8/2005 Z. z. - Zákon o správcoch
 • 747/2004 Z. z. - Zákon o dohľade nad finančným trhom
 • 554/2003 Z. z. - Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností
 • Legislatíva patriaca do kompetencie NBS

Názory a postoje ASINS

ASINS sa zasadzuje za etické inkaso na Slovensku a za férovú legislatívu pre všetky dotknuté strany. Cieľom ASINS je priniesť aj na Slovensku tzv. inkasný zákon, ktorý by upravoval činnosť spoločností pôsobiacich v oblasti správy pohľadávok. Takto sa zabezpečí profesionalita a etický prístup všetkých subjektov pôsobiacich v našom odvetví.

Martin Musil, prezident ASINS

ASINS sa ako aktívny člen FENCA zapája aj do iniciatív Európskej komisie. Otvorili sa témy dlhového poradenstva pre riešenie vysokej dlhovej angažovanosti spotrebiteľov. Aktívni sme tiež v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. FENCA sa aktívne zapája do harmonizácii pravidiel v tejto oblasti v rámci celej Európskej únie, ktorých implementácia sa dotýka aj inkasných spoločností.

Milena Nosková, spolupracujúci advokát ASINS

Je nevyhnutné prehodnotiť a upraviť podmienky nastavené v zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Nová liberálna úprava zákona nespĺňa pôvodné zámery. Je výrazne posunutá v neprospech veriteľa. Dlžníci si naďalej neplnia svoje záväzky. Zákon je zneužívaný špekulantmi. Niektoré ustanovenia porušujú práva veriteľov dané Ústavou SR. Expertná skupina ASINS pripravila podnet na Generálnu prokuratúru SR a je pripravená spolupracovať v tejto veci, jednak na legislatívnej úprave, jednak v praxi napr. pri preverovaní dobrého zámeru dlžníkov žiadajúcich o oddlženie. Najvýraznejšími nedostatkami oddlženia je absencia preverovania poctivého zámeru a platobnej schopnosti pri podávaní návrhu na oddlženie.

Pavol Jakubov, viceprezident ASINS

 
 

Disproporcionalita zákona je výrazným problémom inštitútu oddlženia

Nová úprava zákona o konkurze a reštrukturalizácii platná od roku 2017 priniesla výrazné uvoľnenie podmienok vstupu fyzických osôb do osobného bankrotu. Cieľom bolo umožnenie, čo najväčšiemu počtu osôb využiť tento inštitút.

Následne došlo k obrovskej vlne osobných bankrotov. Už v roku 2017 bol počet žiadateľov takmer dvojnásobne vyšší ako spolu za celých 10 rokov existencie inštitútu osobného bankrotu na Slovensku. Následne sa počet žiadateľov takmer strojnásobil. Je potrebné zabezpečiť prísnejšie kritériá pre vstup do osobného bankrotu, aby pomoc dostali tí, ktorí to najviac potrebujú.

Etické inkaso

Asociácia slovenských inkasných spoločnosti prijala Etický kódex, ktorým upravuje vzťahy jednotlivých členov ASINS k zákazníkom, štátnym orgánom, rôznym inštitúciám, verejnosti a vzájomné vzťahy členov ASINS, ako deklaráciu základných hodnôt, princípov etiky a práva zásadných pre kultivované pôsobenie členov ASINS na trhu správy pohľadávok.

Ako člen FENCA sa podieľame na príprave medzinárodného etického kódexu Conde of Conduct, ktorý by mal byť uvedený do života do konca roka 2021.

Stanovy

 

S kým kooperujeme