Agentúra slovenských inkasných spoločností nesúhlasí s prezidentom komory exekútorov

Agentúra slovenských inkasných spoločností nesúhlasí s prezidentom komory exekútorov

9. februára publikovali topky.sk článok Počet nových exekúcii vlani klesol o dve tretiny: Neznamená to však, že sa menej zadlžujeme, kde prezident komory exekútorov komentuje aj činnosť inkasných agentúr. 

 

Za Asociáciu slovenských inkasných agentúr asins.sk reagujeme na tento článok, pretože p. prezident bagatelizuje a degraduje prácu inkasných agentúr, s čím nemôžeme súhlasiť.

 

Stanovisko asins:

Exekučné konanie verzus inkasné spoločnosti 

Počet exekúcií v priebehu posledných niekoľkých rokov postupne klesá, čo je všeobecný trend vo všetkých okolitých krajinách a je ho možné pripísať zlepšujúcej sa ekonomickej situácii a väčšej ochrane spotrebiteľa. Avšak v roku 2018 došlo k skokovému poklesu počtu podaných exekúcií až o dve tretiny.

Čo spôsobilo takýto enormný pokles a prečo je tomu tak?

Slovenská komora exekútorov (SKE) vo svojom stanovisku uvádza, že vzhľadom k zmene Exekučného poriadku sa veľkí veritelia rozhodli nevymáhať svoje pohľadávky prostredníctvom exekútorov, ale čoraz častejšie sa rozhodujú svoje pohľadávky predať alebo ich vymáhajú prostredníctvom externých inkasných spoločností.

SKE ďalej uvádza, že súdny exekútor je jediný legálny spôsob vymáhania s účinnými legálnymi nástrojmi  a na základe rozhodnutia súdu a že inkasné spoločnosti nemajú žiadne právne možnosti na vymáhanie pohľadávky okrem neustáleho upozorňovania dlžníka na neplnenie si povinností.

asins

Z pohľadu veľkých veriteľov, medzi ktorých patria aj členovia Asociácie inkasných spoločností asins je dôvodov takéhoto enormného poklesu niekoľko.

  • V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že pôvodný Exekučný poriadok v žiadnom prípade veriteľom neumožňoval mať „svojho“ exekútora. Exekútor vždy bol a aj v súčasnosti je nezávislý a jeho činnosť je jasne definovaná zákonom. Veritelia si však mali možnosť vybrať súdneho exekútora na základe jeho schopností a efektivity. Prax ukázala, že existujú obrovské rozdiely v kvalite práce jednotlivých exekútorov.A práve pochybnosti o efektivite exekučného konania po novele z roku 2017 sú hlavným dôvodom zníženia počtu nových exekúcií v roku 2018.

Efektivita nového exekučného konania a súčasná prax len potvrdzuje obavy veriteľov. Po viac ako roku fungovania nového systému veritelia evidujú v niektorých prípadoch nižšiu efektivitu o viac ako 60%.

Ak niektorí exekútori v minulosti vzbudzovali pochybnosť o svojej nezávislosti, bolo na SKE, aby takéto pochybnosti skúmala a prijala relevantné stanovisko.

  • Druhým dôvodom, prečo rapídne klesol počet začatých exekučných konaní je absolútne nezvládnutie elektronizácie exekučného konania.Veľkí veritelia boli v minulosti schopní spolupracovať s exekútorskými úradmi plne elektronicky. Zavedením exekučného súdu v Banskej Bystrici žiaľ nedošlo k zrýchleniu celého konania,ale naopak, veritelia boli nútení investovať nemalé finančné prostriedky na to, aby boli schopní komunikovať so súdmi a exekútormi aspoň čiastočne elektronicky.

Inkasná spoločnosť nie je exekútor

Inkasné agentúry združené v asociácii asins jasne deklarujú, že ich úlohou nie je nahradzovať prácu exekútorov.Naopak. Všetky inkasné agentúry veľmi intenzívne spolupracujú s exekučnými úradmi a využívajú ich pri vymáhaní právoplatných rozhodnutí súdu.

Na strane druhej si je potrebné uvedomiť nezastupiteľnú úlohu inkasných agentúr pri udržiavaní zdravej ekonomiky. Inkasné agentúry fungujú vo všetkých vyspelých ekonomikách sveta a v niektorých krajinách pôsobia viac ako 100 rokov.

Poradenstvo

Seriózne inkasné agentúry v žiadnom prípade nekonajú nezákonným spôsobom a striktne dodržiavajú nielen právne predpisy ale aj etický kódex inkasných agentúr.V súčasnosti sme svedkami výrazného posunu v spôsobe komunikácie smerom k dlžníkom. Agentúry pôsobia viac ako poradenské spoločnostia snažia sa dlžníkom pomôcť nájsť cestu z finančných problémov. Inkasné agentúry častokrát z pozície veriteľa vedia pomôcť aj dlžníkom, voči ktorým je už vedenných aj niekoľko exekučných konaní.

Dohody fungujú

To, že do vymáhania pohľadávky vstupuje inkasná agentúra, dlžníkovi výrazným spôsobom pomáha a to z nasledovných dôvodov:

  • vymáhanie cez serióznu inkasnú agentúru je pre dlžníka vždy lacnejšie ako súdne či exekučné konanie
  • dlžníkovi je umožnené uhrádzať svoju pohľadávku v splátkach, v niektorých prípadoch aj na veľmi dlhé časové obdobie
  • dlžník je oveľa flexibilnejší vo svojich finančných možnostiach, nakoľko všetky úkony sú vykonávané po vzájomnej dohode

Všetky inkasné agentúry pristupujú k súdnemu alebo exekučnému vymáhaniu až keď vyčerpali všetky zákonné možnosti mimosúdnej dohody a dlžníka jasne informovali, že súdne či exekučné konanie výrazným spôsobom navýši vymáhanú čiastku.