ASINS predstavila Ministerstvu spravodlivosti SR návrhy, ktoré by zefektívnili proces oddlženia a zastavili jeho zneužívanie

ASINS predstavila Ministerstvu spravodlivosti SR návrhy, ktoré by zefektívnili proces oddlženia a zastavili jeho zneužívanie

Asociácia slovenských inkasných agentúr už od roku 2019 upozorňuje na medzery v  pravidlách oddlženia fyzických osôb. Súčasné podmienky mnohí občania zneužívajú a dopláca na to aj široká verejnosť. Aj tieto postrehy odzneli na stretnutí členov ASINS so zástupcami Ministerstva spravodlivosti SR. Asociácia zároveň predstavila ministerstvu návrhy na zmeny, ktoré by prispeli k adresnejšiemu oddlžovaniu, ale aj k vybalansovaniu vzťahu dlžníka a veriteľa v procese oddlženia.

Tlačová správa, Bratislava, 6. mája 2022

Pravidlá oddlženia občanov od roku 2017 podľa Asociácie slovenských inkasných agentúr umožňujú oddlžiť sa takmer komukoľvek, pričom náklady z nesplatených dlhov znášajú všetci daňoví poplatníci.

,,Na Slovensku sa môže oddlžiť aj človek s príjmom nad 2 000 euro mesačne, aj človek, ktorý sa zbaví majetku, aby nemusel vyplatiť svojich veriteľov. A môže sa oddlžiť aj občan s nadštandardným príjmom. Skrátka nikto nepreveruje a nebráni oddlženiu bonitnýchobčanov. To mnohí nielenže využívajú, priam až zneužívajú,” vysvetlil Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.

Podľa aktuálneho prieskumu MNFORCE má na Slovensku príjem nad 2 000 euro až 6 % populácie.

Podľa ASINS je preto dôležité, aby sa tento stav zmenil anástroje na oddlženie by mali využívať len dlžníci v mimoriadne ťažkej životnej situácii, ktorí nemajú príjem.

Navrhované zmeny procesu oddlženia:

1. Upraviť proces oddlženia a to od samotnej návštevy Centra právnej pomoci (CPP) zo strany dlžníka, aby nedochádzalo k zneužívaniu tohto inštitútu – dlžník bude oprávnený požiadať o oddlženie, len ak je platobne neschopný, pričom musí preukázať platobnú neschopnosť: potvrdením o evidencii uchádzačov o zamestnanie,  o nízkom príjme (dôchodku, sociálnych dávkach), preukázaním vysokého počtu veriteľov s vysokými pohľadávkami, nepriaznivým  zdravotným stavom, výplatnými páskami.

Takýmto návrhom dokáže CPP selektovať dlžníkov, ktorí skutočne potrebujú oddlženie a zároveň identifikovať dlžníkov, ktorí nemajú ochotu platiť svoje dlhy.

2. Oddlženie formou splátkového kalendára – prvotne aplikovať oddlženie formou splátkového kalendára. Aj týmto sa preukáže poctivý zámer dlžníka alebo na druhej strane nepoctivý zámer. Týmto spôsobom dlžník bude čiastočne uhrádzať svoje dlhy pod dohľadom súdu alebo správcu konkurznej podstaty (SKP) a až po úhrade minimálne stanovenej sumy (30 % dlhu), bude oddlžený. V súčasnosti súd oddlží aj ľudí, ktorí by dokázali uhradiť aj 70 % svojho dlhu počas 3 rokov.

3. Ak pomery dlžníka neumožňujú zostavenie splátkového kalendára, mala by sa zriadiť skúšobná doba – dlžník je povinný počas skúšobného obdobia 3 rokov uhrádzať splátku podľa Nariadenia vlády č.268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy , min. splátku 30 € mesačne k rukám SKP. Časť z tejto splátky by mohla byť vyčlenená ako odmena pre SKP, napr. 20 % z uhradenej sumy a SKP  by mala mať možnosť priebežne preverovať majetkové a príjmové pomery dlžníka podobne ako exekútor v exekučnom konaní. Po absolvovaní skúšobného obdobia rozhoduje o oddlžení dlžníka súd, pričom súd by mal skúmať poctivý zámer dlžníka. Takáto úprava by motivovala dlžníkov k zodpovednému správaniu a aspoň čiastočne vyvažovala aj práva veriteľa.

4. Prenos dôkazného bremena v súvislosti s preukázaním poctivého zámeru dlžníkov v konaniach o zrušenie oddlženia z veriteľa na dlžníka a to z dôvodu nemožnosti veriteľa zákonným spôsobom preukázať skutkové okolnosti. Tým, že dlžník získal výhodu v odpustení svojich dlhov na úkor veriteľov, mal by vedieť preukázať, že oddlženie skutočne potreboval a že nemal inú možnosť ako vysporiadať svoje záväzky. Veriteľ aktuálne nemá žiadne oprávnenie na zistenie skutočnosti ohľadom poctivého/nepoctivého zámeru dlžníka.

5. Zverejnenie zoznamu dlžníkov CPP (vo vzťahu k poskytnutým pôžičkám zo strany CPP na konkurz) – podobne ako sú zverejnení dlžníci Finančnej správy SR.

,,Pokiaľ by sa naše návrhy zaviedli do praxe, prikročilo by sa k adresnejšiemu oddlžovaniu, vybalansovaniu vzťahu dlžníka a veriteľa v oddlžení, ako aj k zvýšeniu príjmov štátnych inštitúcií ako sú Sociálna poisťovňa, Finančná správa SR, zdravotné poisťovne, ktoré podľa platnej úpravy oddlženia dosahujú uspokojenie len zhruba 3 %  svojich nárokov pri oddlžení,” hovorí Martin Musil, prezident ASINS.