Asociácia inkasných spoločností protestuje proti nekalým praktikám pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok

Bratislava 11. júna 2010 – Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS), ktorá združuje medzinárodné spoločnosti zaoberajúce sa správou pohľadávok, ostro protestuje voči nekalým praktikám niektorých spoločností, ktoré nie sú členom ASINS, ktoré boli v posledných dňoch často medializované v Českej republike aj na Slovensku.

Správa pohľadávok je štandardnou podnikateľskou činnosťou, v rámci ktorej sa poskytuje viacero čiastkových služieb zameraných najmä na evidenciu a zabezpečenie úhrady pohľadávok. Napriek tomu, že spoločnosti združené v ASINS vykonávajú svoju činnosť striktne v súlade so zákonom, vyskytnú sa na trhu aj negatívne výnimky, ktoré sa dopúšťajú rôznych excesov vrhajúcich zlé svetlo na celú oblasť tohto podnikania.

ASINS sa dištancuje najmä od medializovaných praktík spoločností, ktoré nie sú jej členom, ktoré hraničia so zákonom. Predovšetkým ide o zavádzanie ľudí priamym či nepriamym naznačením použitia neprípustných prostriedkov ako je exekúcia pri mimosúdnom procese vymáhania pohľadávok, keď sa neprihliada na skutočnosť, že exekúciu možno viesť až na podklade exekučného titulu, ktorým je spravidla vykonateľné rozhodnutie súdu. Ďalšou neprípustnou praktikou sú osobné návštevy dlžníkov tzv. inšpektormi, ktorí si podľa medializovaných informácií dožadujú prístupu k majetku dlžníkov za účelom jeho spisovania, čím hrubo zasahujú do ich práv.

Nebezpečnosť uvedeného konania znásobuje aj všeobecne nízke právne povedomie, nakoľko ľudia v mnohých prípadoch nemajú dostatok vedomostí o svojich právach a možnostiach ich ochrany. ASINS proti takýmto praktikám dôrazne protestuje a vyhlasuje, že jej členovia ich pri svojej činnosti nepoužívajú a ani nikdy nepoužívali. Dôsledné rešpektovanie práv dlžníka je jedným zo základných princípov, ktorým sa členské spoločnosti ASINS striktne riadia a preto nemôžu súhlasiť s postupom iných subjektov, ktoré vytvárajú zlé meno všetkým správcom pohľadávok.

Podľa vyjadrenia prezidenta ASINS Ing. Michala Šoltesa, grafické znázornenie (pečiatka „EXEKÚCIA“) síce nie je priamo v rozpore so zákonom, ale je na hranici dovolenosti a nezlučuje sa s postupom profesionálnych a serióznych inkasných spoločnosti. ASINS sa dištancuje od takýchto praktík a ostro protestuje voči takýmto nekalým metódam.

Podľa vyjadrenia zakladajúceho člena ASINS Zbyňka Kadidla je tento postup podnetom na zamyslenie pre všetkých klientov spoločností využívajúcich takéto praktiky, či nie sú týmto konaním poškodzovaní ich bývalí, súčasní a potencionálni zákazníci a či nedochádza k poškodzovaniu ich dobrého mena. ASINS považuje tieto praktiky a metódy na hrane zákona a úplne mimo etický kódex ASINS. Týmto jednaním poškodzuje táto spoločnosť celý trh mimosúdneho inkasa pohľadávok, pretože táto medializovaná činnosť dlžníkov silne motivuje k tomu, aby akéhokoľvek pracovníka povereného mimosúdnym riešením pohľadávky vopred odsúdili a vedie k nedôvere k spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú inkasom a správou pohľadávok na profesionálnej a serióznej úrovni.

Viceprezidentka asociácie, Ing. Viktória Grossová, dodáva, že členovia ASINS sú seriózne inkasné spoločnosti, pôsobiace dlhodobo na Slovensko trhu, ktoré sa združili práve za účelom zvýšenia profesionality v oblasti správy pohľadávok. Spoločnosti združené v ASINS sú garanciou pre klientov, že pri spolupráci s nimi nemôže dôjsť k podobným alebo iných so zákonom hraničiacim postupom pri vymáhaní pohľadávok .

Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) je záujmové združenie právnických osôb, združených za účelom propagácie dobrého mena profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa inkasom pohadľávok. Cieľom združenia je najmä zastupovať a chrániť záujmy svojich členov a dbať na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa inkasa pohľadávok. Asociácia vznikla v apríli 2010 a združuje päť medzinárodných inkasných spoločností na Slovensku, a to Coface Slovakia Credit Management services s.r.o., Creditreform s.r.o., EOS KSI s.r.o., Intrum Justitia Slovakia s.r.o a TRANSCOM WORLDWIDE SLOVAKIA s.r.o..