Asociácia slovenských inkasných spoločností (asins) sa rozhodla rozšíriť svoju činnosť o pravidelnú komunikáciu s verejnosťou a médiami

Asociácia slovenských inkasných spoločností (asins) sa rozhodla rozšíriť svoju činnosť o pravidelnú komunikáciu s verejnosťou a médiami

Spolupráca s PR agentúrou Humancenter, ktorú si na túto činnosť vybrala, vzniká v období po zvolení nového prezidenta asins Ivana Kocmánka a viceprezidenta Martina Musila a stanovení nových cieľov asociácie.

communication

Z nových plánov asins-u vyplývajú nové dôležité úlohy, medzi ktoré patrí informovanosť i edukácia občanov o témach úverov, pôžičiek, záväzkov i pohľadávok z pohľadu občana i veriteľa. Samozrejmosťou sú v pláne i vyjadrenia odborníkov - zástupcov prémiových inkasných spoločností združených v asins na témy zmien v legislatíve i na trhu.

Oblasť inkasa/správy pohľadávok je potrebná, pretože pomáha dlžníkom dostať sa z problémovej situácie a ukázať im cestu, ktorú dlžníci nie sú schopní sami nájsť. Je dôležité širokej verejnosti pravidelne prinášať informácie v oblasti záväzkov a ich riešení v prípade vzniku neočakávaných skutočností. S nárastom exekúcií a osobných bankrotov považuje asins túto mediálnu komunikáciu za svoju povinnosť.

Čo je asins

Neziskové záujmové združenie, ktoré združuje prémiové inkasné spoločnosti pôsobiace na Slovensku i v zahraničí. Existuje od roku 2010 a v súčasnosti má 9 členov. Niekoľko rokov spolupracuje pri organizácii každoročnej Konferencie pohľadávok a komunikuje pri tvorbelegislatívnych zmien a návrhov. Svojou súčinnosťou a nestranným odborným zázemím chce informovať a vzdelávať verejnosť o témach úverov, pôžičiek, záväzkov i pohľadávok, novelizácii zákonov o inkasnom trhu a pod.

asins je partnerom českej asociácie inkasných agentúr aiacz a je členom medzinárodnej asociácie FENCA (Federation of European National Collection Associations).

Kontakt pre médiá:

Miriam Bednárová

+421 905 669 247

Miriam@humancenter.sk

Humancenter, s.r.o.

Špitálska 61

811 08 Bratislava