Dočkajú sa po dlhom čase veritelia konečne efektívnych exekučných konaní?

Dočkajú sa po dlhom čase veritelia konečne efektívnych exekučných konaní?

Pred šiestimi rokmi došlo k zmene exekučného zákona a jedna zo zásadných zmien bola tá, že veritelia stratili možnosť výberu konkrétneho exekútora, ktorý je náhodne prideľovaný. Týmto spôsobom sa mala zabezpečiť istá transparentnosť, lenže dobrá idea v praxi očividne zlyhala. Podľa aktuálnej analýzy Asociácie slovenských inkasných agentúr (ASINS) súčasná legislatívna úprava v oblasti exekúcií jednoznačne nemá pozitívny vplyv na vymožiteľnosť pohľadávok veriteľov a to ako súkromných, tak aj štátu. ASINS preto víta, že na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky predložia poslanci Dominik Drdúl a Miloš Svrček návrh zákona, ktorým by sa mohol zmeniť a doplniť zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti.

Tlačová správa, Bratislava, 28. apríla 2023

Pri vymáhaní pohľadávok tvoria nezastupiteľnú časť exekučné konania. Exekútori ako štátom poverení vykonávatelia súdnych rozhodnutí majú najväčší vplyv na to, či sa pohľadávka podarí vymôcť a majú tiež najviac nástrojov či možností, aby prinútili dlžníka, ktorý je už zaviazaný súdom, zaplatiť. V roku 2017 však došlo k zmene exekučného zákona a jednou zo zásadných zmien bolo, že veritelia stratili možnosť výberu konkrétneho exekútora a ten je náhodne prideľovaný.

,,Zmena mala priniesť transparentnosť, idea to bola dobrá, ale len za predpokladu, že by všetci exekútori konali rovnako efektívne. Dnes vieme doložiť, že k tomu nedochádza. Naša asociácia analyzovala viac 170-tisíc exekučných konaní1, kde sme porovnávali efektivitu exekútorských úradov v jednotlivých krajoch, keďže to prideľovanie je náhodné v rámci kraja. Ukazuje sa, že efektivita exekútorov sa významne líši. V jednom kraji, na rovnakom počte prípadov s rovnakou priemernou pohľadávkou vie byť jeden exekútor dvakrát až trikrát efektívnejší, ako jeho kolega v tom istom kraji. To pre veriteľov znamená istú ruletu, či ich pohľadávku vymôžu, keď budú mať šťastie na exekútora, ktorý pracuje efektívne, alebo pohľadávku nevymôžu, lebo dostanú exekútora, ktorý nie je efektívny,” opisuje stav Martin Musil, prezident Asociácie slovenských inkasných agentúr (ASINS).

Z prehľadu počtov exekútorov po jednotlivých krajoch je evidentné, že počet exekútorov je vysoký, ale vymožiteľnosť pohľadávok je nízka – priemerná vymožiteľnosť dosahuje len 9,5 %. Rozdiely v efektivite práce exekučných úradov v niektorých krajoch sú až štvornásobné a to pri porovnateľnom množstve a objeme spracovávaných exekúcií.

Neefektívnym výkonom exekučnej činnosti dochádza k ukracovaniu veriteľov – vrátane štátnych inštitúci
Podľa analýzy ASINS došlo počas posledného roka k výraznému prepadu efektivity vo všetkých krajoch, prepad úspešnosti vymáhania za prvých 12 mesiacov je viac ako 18 %. Tento stav je spôsobený jednak legislatívnymi zmenami upravujúcimi výšku zrážky zo mzdy, ale aj znižujúcou sa motiváciou exekútorských úradov pracovať efektívnejšie.

,,Vítame preto snahu poslancov o zmenu a doplnenie zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Nežiadame návrat k stavu pred rokom 2017, ale chceme dosiahnuť stav, aby exekúciu vykonávali rovnako efektívni exekútori. Navyše nepôjde o zmenu, ktorá by ublížila zraniteľným dlžníkom, ale pomôže odstrániť neefektívnosť pri exekučnej činnosti,“ konštatuje Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.

ASINS tiež poukazuje na fakt, že neefektívne vedené exekúcie spôsobujú výpadky príjmov veriteľov, ako súkromných, tak aj štátnych. Tým, že štát splnomocnil exekútorov na nútený výkon rozhodnutí, zodpovedá aj za škody, ktoré exekútori svojim neefektívnym konaním spôsobujú. Aby štát predišiel škodám, je potrebné upraviť pravidlá exekúcií tak, aby exekúciu vykonávali efektívni exekútori.

Poznámky:
1 Analýzu efektívnosti exekútorských úradov 2023 realizovala ASINS za obdobie 01.01.2018 – 31.12.2022 na vzorke 174 954 exekučných konaní.