Hráte v hre na dlžníka a veriteľa?

Hráte v hre na dlžníka a veriteľa?

alebo Malý kurz vymáhania

Viete si predstaviť, čo sa stane, ak všetci dlžníci prestanú platiť svoje dlhy? Ak niekomu dlžíte, asi by vás to potešilo a neriešili by ste budúcnosť. Ak ste však ten, čo požičal - veriteľ, vznikol by vám problém. Možno existenčný, principiálny, určite by ste však cítili nespravodlivosť a domáhali by ste sa nápravy. Toto je hra, ktorú s dlžníkmi musia hrať inkasné spoločnosti, pretože zastupujú veriteľov.

Poďme sa spolu prozrieť, čo sa deje, ak nastanú rôzne scenáre v hre, ktorá má hlavné pravidlo: Dlhy sa musia platiť!

Ak ste nezaplatili svojmu veriteľovi načas a ani nejaký čas potom, vzniká mu voči vám pohľadávka. Tú môže on riešiť mimosúdne dvomi spôsobmi:

  1. Buď ju zverí do mandátnej správy inkasnej spoločnosti, pričom stále zostáva majiteľ pohľadávky. Dohodnuté platby sú uskutočňované spravidla na rovnaký alebo novo zriadený účet veriteľa. Veriteľ len písomne poveril spoločnosť s licenciou, aby kontaktovala dlžníka a zabezpečila úhradu dlhu. Veriteľ nemusí dlžníka informovať o zverení jeho pohľadávky inskasnej agentúre. Spravidla je to súčasť podmienok zmluvy, či Všeobených obchodných podmienok.
  2. Ten, kto vám požičal, alebo komu dlhujete predá pohľadávku inkasnej spoločnosti. Pohľadávku (dlh) už teraz vlastní inkasná spoločnosť a vy už dlžíte „inkaske“. Nesplácate svoj záväzok pôvodnému veriteľovi, ale inkasnej spoločnosti. V tomto prípade je pôvodný veriteľ povinný spravidla informovať dlžníka o odpredaji jeho záväzku, označenie a kontakt na nového veriteľa.

dlhČo sa deje ďalej?

  • Po zverení pohľadávky do mandátnej správy, alebo jej odkúpení, má poverená firma snahu o doručenie informácie pre dlžníka v skladbe: čoho sa týka pohľadávka, komu dlží, koľko dlží, kam má zaslať úhradu (platobné údaje), kontaktné údaje na inkasnú spoločnosť, prípadne informácie o ďalšom postupe.
  • Ak prvý pokus nevedie ku kontaktu s dlžníkom, hľadajú inkasní pracovníci iné spôsoby kontaktu. V snahe predísť ďalšiemu navýšeniu dlžnej sumy sa totiž každá seriózna agentúra snaží odovzdať kontakt na seba bez toho, aby informovala o dôvode kontaktovania. Jednoducho je diskrétna.
  • Je dôležité vnímať kontaktovanie dlžníka nie za strašenie súdom, ale len ako upozornenie na možné následky v prípade neuhradenia záväzkov (či nedodržania dohodnutého splátkového kalendára).
  • V prípade dlhodobej nemožnosti nadviazať kontakt s dlžníkom pristúpi „inkaska“ k ďalším krokom, ktorých realizácia bude pre dlžníka zbytočne drahšia (stúpajúce úroky z omeškania, náklady na súdne poplatky, náklady exekúcie atď.)

Určite však každá seriózna inkasná agentúra uplatňuje len tie poplatky, ktoré jej dovoľuje či dokonca prikazuje zákonná norma.

Vymáhanie je oprávnené, veď dlhujete a neplatíte.

To, že neplatíte môže mať veľa dôvodov. A stať sa môžu všetkým. Faktom zostáva, že hra na schovávačku nikam nevedie a čo je najhoršie, dokáže vám poriadne skomplikovať život. Pomenujte svoj problém a priznajte si ho. Nemusíte sa za to hanbiť:

  • zanedbal som úhradu z nedostatku financií alebo pre iný dôvod ? (napr. pobyt v zahraničí, dlhodobý pobyt v nemocnici, atď.)
  • som si vedomý pohľadávky voči danému veriteľovi?
  • mal by som komunikovať a skôr či neskôr svoj problém vyriešiť.

dlh

Na konci by mala byť platba a dlh bude vyrovnaný

Ak bol dôvod neuhradenia nedostatok financií, snažte sa o dohodnutie splátkového kalendára. Ak bol iný dôvod a máte na to prostriedky, uhraďte čo najskôr celú sumu.

V každom prípade je potrebné aktívne komunikovať s pracovníkmi inkasnej spoločnosti, pretože pohľadávky sú úročené a každým dňom je suma vyššia a vyššia. Ak sa „schovávate“, vlastne si dlžnú sumu navyšujete sami.

Príklad:

Ak vám „inkaska“ oznámi napr. 1.10.2018 že dlžná suma je 100 eur a vy uhradíte 1.12.2018 spomínaných 100 eur, budú Vás opäť kontaktovať, pretože za 2 mesiace stúpla suma úrokov. Ideálne je kontaktovať inkasnú spoločnosť v plánovaný deň úhrady s požiadavkou na presné vyčíslenie dlhu.

Ak ste uzavreli splátkový kalendár, nastavte si trvalý príkaz a zabezpečte dostatok finančných prostriedkov na účte, lebo omeškanie jedinej splátky môže mať za následok zrušenie celého splátkového kalendára a inkasná spoločnosť môže požadovať okamžitú úhradu celého dlhu.

Dôsledok neplatenia svojich dlhov

Svoju budúcnosť si neplatením, či vyhýbaním sa plateniu svojich dlhov viete poriadne skomplikovať. Dlžník je totiž evidovaný v registri úverov ako neplatič, čo dlžníkovi sťaží cestu k poskytnutiu úveru v budúcnosti. Dlh sa úročí aj úrokom z omeškania a veriteľ je opravnený zasielať dlžníkovi spoplatnené vyzvy. V prípade súdneho, resp. exekučného konania môže dôjsť k navýšeniu pohľadávky až o 30%, príp. zablokovaniu účtu v banke, zablokovaniu nehnuteľnosti. V prípade neplatenia dlhov a prevodu majetku dlžníka (niektorí dlžníci sa vyhýbajú plateniu dlhov s odôdvodnením, veď som si „upratal“ majetok, takže exekútor mi nemá čo vziať) môže dôjsť k spáchaniu trestného činu, čím si dlžník môže situáciu ešte viac sťažiť. Myslite na to, keď si budete brať akýkoľvek úver. Život dokáže byť veľmi vrtkavý.

 

Ochrana osobných údajov?

Dlžníci sa často oháňajú slovným spojením „ochrana osobných údajov“. V prípade vymáhania pohľadávok v mandátnej správe však inkasná spoločnosť nie je povinná žiadať súhlas od dlžníka na spracúvanie osobných údajov. Tieto poskytol veriteľ.

Nie je to potrebné ani z dôvodu oprávneného záujmu veriteľa, čo vymáhanie pohľadávok jednoznačne je. A čo je hlavné, podľa platnej legislatívy, dlžník nemá právo na výmaz osobných údajov.

grafasins stráži zákon a etiku

Asociácia slovenských inkasných spoločností je asociáciou, ktorá dbá na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok. Cieľom asins je aj komunikovať s verejnosťou a tvorcami legislatívy, pretože prostredníctvom svojich členov pozná každodennú prax na trhu. Členovia asins sú preverení a dôveryhodní a v zmysle zákonov hľadajú s dlžníkmi legálne cesty, ako sa dostať z problémov von.

Ak máte problém s pohľadávkami, obráťte sa na ktoréhokoľvek z členov asins: www.asins.sk

Sťažnosti na neetické či nelegálne postupy píšte na asins@asins.sk