Na dlžníkov dopláca každý, kto platí dane. ASINS chce dosiahnuť férovú legislatívu pre všetkých

Na dlžníkov dopláca každý, kto platí dane. ASINS chce dosiahnuť férovú legislatívu pre všetkých

Dňa 23.06.2021 sa v Bratislave uskutočnilo riadne valné zhromaždenie (VZ) Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS). ASINS sa zasadzuje za etické inkaso a férovú legislatívu v oblasti správy pohľadávok. Legislatíva musí odrážať ústavou zaručené práva ako dlžníkov, tak aj veriteľov.

Program VZ sa niesol v duchu volieb Prezídia pre nové dvojročné volebné obdobie a vyhodnotenia a plánovania aktivít asociácie.

 • Základom nášho úspechu je spolupráca a aktívna účasť členov

Na pozícii prezidenta v ďalšom volebnom období pokračuje Martin Musil, ktorý pred rokom 2019 pôsobil niekoľko volebných období aj ako viceprezident ASINS.

„Ďakujem všetkým členom za vyjadrenú dôveru, ako aj za doterajšiu aktívnu spoluprácu. Je to obrovská devíza ASINSu. Napriek tomu, že jednotliví členovia sú si na trhu navzájom konkurenti, vidíme nevyhnutnosť a prínosy spoločného úsilia pri formovaní celého odvetvia. Spoločne sa nám podarilo aj na pôde ministerstiev a iných štátnych orgánov potvrdiť, že inkasné spoločnosti majú nezastupiteľnú úlohu pri formovaní zdravej a fungujúcej ekonomiky. Našou najväčšou prioritou je mať na Slovensku čestné a férové inkaso a to jednak pre dlžníkov, ale aj pre veriteľov,“
informuje Martin Musil.

 • Medziodvetvová spolupráca je kľúčom pre férovú legislatívu

Pavol Jakubov, ktorý tiež v novom období pokračuje vo funkcii viceprezidenta, zastrešuje pripomienkovanie otvorených legislatívnych konaní napr. v oblasti osobných bankrotov a exekúcií a vedie niekoľko pracovných skupín s tým súvisiacich. Rovnako zastrešuje komunikáciu s partnerskými organizáciami ako sú Slovenská banková asociácia, či Republiková únia zamestnávateľov.

„Chceme ešte intenzívnejšie komunikovať so štátnymi orgánmi a tiež súkromnými subjektami. Radi by sme do hĺbky rozobrali horúce témy ako napr. elektronizácia dražieb, či zosúlaďovanie predpisov. Ďalším krokom je snaha o nadviazanie spolupráce s ďalšími odvetvovými asociáciami pre komunikáciu spoločných tém,“
prezrádza z nových plánov Pavol Jakubov.

 • Daňovú a účtovnú legislatívu sme chytili pevnejšie do rúk

VZ jednohlasne rozhodlo o novej funkcii ďalšieho viceprezidenta. ASINS tak od 23. júna 2021 zastupujú dvaja viceprezidenti. Táto zmena si vyžiadala aj zmenu stanov, ktoré sú dostupné na webovom sídle asociácie (asins.sk). Ďalším viceprezidentom sa stal Peter Dvornák, ktorý bude v rámci aktivít ASINS koordinovať kroky a aktivity najmä v oblasti daňovej a účtovnej legislatívy.

V európskom merítku je nevyhnutné zosúladiť slovenskú daňovú legislatívu s legislatívou Európskej únie, najmä v oblasti odpisovania pohľadávok. Okrem toho bude do konca roka 2021 a v roku 2022 dôležitú úlohu hrať smernica Európskeho parlamentu a Rady o správcoch úverov, nákupcoch úverov a vymáhaní kolaterálu, kde vidí ASINS svoje miesto pri zosúlaďovaní nariadení platných pre Slovenské subjekty na národnej aj cezhraničnej úrovni,“
dopĺňa Peter Dvornák.

 • Nový vietor prinesie nová Inkasná konferencia

Samozrejmým bodom VZ bolo vyhodnotenie doterajšej činnosti ASINS a stanovenie priorít pre nové volebné obdobie. ASINS veľmi pozitívne hodnotí svoju uplynulú činnosť, obzvlášť je spokojnosť so spoluprácou s partnerskými asociáciami. Úspešne sa tiež podarilo doplniť a zastabilizovať sekciu dražieb, čím sa vytvorila jednotná celoslovenská platforma dražobníkov pre komunikáciu s Ministerstvom spravodlivosti SR. VZ rozhodlo aj o rozšírení svojich aktivít. Cieľom je ešte intenzívnejšie poukázať na skutočné problémy z praxe, ktoré trápia inkasný a dražobný trh. V roku 2022 by sa mala na Slovensku, prvýkrát v histórii ASINS, zorganizovať Inkasná konferencia.

„Inkasná konferencia by mohla vytvoriť priestor, kde sa takpovediac za jedným stolom môže stretnúť taká široká komunita, ako to inde nie je možné dosiahnuť. Spoločná diskusia by mala postupne vyústiť do vytvorenia úplne nového inkasného zákona, ktorý v súčasnosti na Slovensku veľmi chýba. Slovenský trh správy pohľadávok začal dozrievať. Svoju úlohu v tom zohrala aj korona kríza. To je dôvodom, prečo by sa relevantné orgány mali začať intenzívne zamýšľať nad spôsobom, ako vyvážene a férovo regulovať túto oblasť. Aktuálne nastavená legislatíva je výrazne posunutá na stranu dlžníka, čo škodí nie len veriteľom, ale už aj samotnému dlžníkovi,“
informuje Martin Musil.

 • 4 stavebné kamene a 7 hlavných priorít pre obdobie 2021-2023

VZ schválilo 4 hlavné oblasti pôsobenia ASINS v novom volebnom období: vnímanie správy pohľadávok; legislatíva; spolupráca a štandardy.

Týchto 7 hlavných priorít by malo naplniť ciele asociácie:

 1. Pokračovať v definovaní všeobecne akceptovateľných štandardov správy pohľadávok s dôrazom na etický a férový prístup. Prehĺbiť diskusiu s kontrolnými štátnymi orgánmi. Otvoriť diskusiu s certifikačnými autoritami a príprava certifikačného procesu.
 2. Komunikačné aktivity na dosiahnutie zmeny vnímania odvetvia správy pohľadávok.
 3. Pripomienkovanie legislatívnych návrhov s cieľom poukázať na riziká navrhovaných zmien. Zintenzívnenie komunikácie pri poukazovaní rizík aktuálne platnej legislatívy.
 4. Príprava platformy, na ktorej by mohli na aktivitách Asociácie participovať aj zástupcovia veriteľov.
 5. Nadviazať spoluprácu s inými odvetvovými asociáciami pre komunikáciu spoločných tém.
 6. Aktualizácia etického kódexu a jeho zosúladenie so štandardami definovanými Európskou federáciou národných asociácií inkasných agentúr (FENCA).
 7. Podpora aktivít, ktoré zvyšujú finančnú gramotnosť. Prehĺbenie spolupráce s neziskovým sektorom. Pokračovanie v spolupráci na projekte Dlhových poradní pod gesciou Ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny SR.