Neefektívne exekúcie spôsobujú škody veriteľom, vrátane štátu

Neefektívne exekúcie spôsobujú  škody veriteľom, vrátane štátu

Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) upozorňuje na pokračujúci pokles úspešnosti vymáhania dlhov aj v poslednom roku. Podľa ich analýzy sa efektivita exekučných konaní znížila o viac než 18 percent na celom Slovensku. Tento stav je spôsobený zmenami v exekučnom zákone, ktoré zhoršili podmienky pre všetkých veriteľov a spôsobili významný prepad úspešnosti niektorých exekútorských úradov.

Tlačová správa, Bratislava, 27. septembra 2023

Na základe štatistík sa ukazuje, že súčasný systém je z roka na rok neefektívnejší, keďže veritelia musia pracovať, vďaka náhodnému prideľovaniu, aj s neefektívnymi exekútormi.

„Niektorí exekútori dokážu totižto vymôcť pre veriteľa aj viac ako 3 násobok oproti ich menej efektívnym kolegom v tom istom kraji,“ hovorí viceprezident ASINS Pavol Jakubov.

V roku 2017 pod gesciou vtedajšej ministerky spravodlivosti boli prijaté zmeny v exekučnom poriadku, ktoré prispeli k zníženiu efektívnosti exekútorov a tým aj vymožiteľnosti práva. V tejto situácii prichádza Ministerstvo spravodlivosti s návrhom vyhlášky v ktorom navrhuje navýšenie náhrady paušálnych výdavkov bez akejkoľvek systémovej zmeny v nastavení fungovania exekúcií.

„V zastúpení veľkých veriteľov vnímame túto zmenu obzvlášť negatívne, so súčasným nastavením nie sú spokojní ani veritelia, ani veľkí a drobní podnikatelia, či fyzické osoby, ale aj samotní exekútori. Návrh vyhlášky podľa nášho názoru odmeňuje exekútorov za nečinnosť. Sme presvedčení, že uvedená zmena ešte zhorší vymožiteľnosť pohľadávok a veritelia budú využívať exekútorov čim ďalej tým menej,“ hovorí Martin Musil, prezident ASINS.

Svoje stanovisko k navrhovanej úprave predložila aj Republiková únia zamestnávateľov, ktorá považuje zverejnený Návrh vyhlášky za nesystémový a neopodstatnený, ktorý nerieši problémy „nadbytok exekútorov“ a neefektivitu niektorých exekútorov. Reálne skúsenosti veriteľov potvrdzujú postupný každoročný pokles efektivity exekučného konania, pričom len v roku 2023 bol medziročný pokles až 18% (výsledky analýzy realizovanej na takmer 180 tisíc exekučných konaniach začatých po 01. janurári 2018 – ďalej len Analýza EK 2023). Preto považuje aj Republiková únia zamestnávateľov za potrebné najprv riešiť systémové nastavenia podmienok pre exekútorov, ktoré nastavia štandard pre činnosť exekútorov a zabezpečia efektívnejší výkon exekúcie.

Ako jedno zo systémových riešení je možnosť výberu exekútora pre súkromných veriteľov. Alebo druhá možnosť je, že štát zabezpečí, aby všetci exekútori vykonávali svoju činnosť efektívne.
ASINS upozorňuje rezort spravodlivosti na potrebu rýchlej reformy exekučnej činnosti, aby sa predišlo ďalším škodám na strane veriteľov. Ako kľúčové oblasti, ktoré je nutné urýchlene riešiť ešte pred tým ako zaťažíme veriteľov vyššími poplatkami sú podľa nášho názoru:

  • Vyriešiť vysoký počet exekútorov z ktorých značná časť nedokáže efektívne vymáhať pohľadávky svojich veriteľov
  • Vyriešiť spôsob komunikácie medzi veriteľom a exekútorským úradom a stanoviť jasné pravidlá pre okamžitú elektronickú komunikáciu
  • Umožniť veriteľom efektívne rozhodovať o svojich finančných prostriedkoch tým, že nie je nútený spolupracovať s exekútorom ktorý je výrazne neefektívnejší, než jeho kolegovia v rámci daného kraja