Oddlženie na úkor ostatných občanov kryje štát

Oddlženie na úkor ostatných občanov kryje štát

Koncom roka sa mnohí z nás ohliadli za uplynulým obdobím. A mysleli na staré známe – staré dlhy v starom roku. Ľudia kedysi naozaj poctivo dbali aj na to, že keď si od niekoho čokoľvek požičali, museli to stihnúť vrátiť do polnoci, aby im to v tom novom roku neprinieslo smolu. K zbavovaniu sa dlhov však niektorí Slováci pristupujú svojsky – napríklad sa rozhodnú pre osobný bankrot, keďže štát naďalej pomáha špekulantom a prenáša straty z neuhradených úverov, faktúr, daní, odvodov na ostatných platiacich občanov. Asociácia slovenských inkasných agentúr pripomína, že aktuálna právna úprava priam nabáda k zneužívaniu oddlženia a znižuje vymožiteľnosť práva.

Tlačová správa, Bratislava, 24. januára 2023

Od roku 2017 sa zmenili podmienky pre osobný bankrot. Vďaka zmeneným podmienkam však narastá počet zneužívania oddlženia a dopláca na to celá spoločnosť buď vo forme nezaplatených záväzkov alebo nepriamo cez nižší výber daní a odvodov. Tento nástroj by mal primárne slúžiť sociálne najslabším vrstvám obyvateľstva, ku ktorým patria napríklad ľudia bez domova alebo slobodné matky.

,,Sledujeme že aktuálne nastavené podmienky osobných bankrotov priam zneužívajú rôzni špekulanti. Môžem uviesť príklad, kedy dlžník vlani vo februári zdedil 17 000 eur a rodinný dom, napriek tomu išiel v októbri do oddlženia. Alebo si dlžník dva roky po konkurze kúpil byt v Kráľovskom Chlmci bez úveru. Tak buď začal po oddlžení nadpriemerne zarábať alebo utajil pred správcom konkurznej podstaty peňažné prostriedky. Časté sú prípady, kedy dlžníci pred konkurzom darujú svoje nehnuteľnosti svojim potomkom a súdy napriek tomu zamietajú zrušenie oddlženia,“ opisuje nekalé praktiky Martin Musil, prezident Asociácie slovenských inkasných agentúr.

Ako môžeme zlepšiť podmienky oddlženia a znížiť dopad na verejné financie?
Až 97 % oddlžení je navyše ukončených bez akejkoľvek úhrady veriteľom. Tento stav sa prejavil napríklad na objeme 107 miliónov nevymožiteľných pohľadávok štátnych inštitúcií ( vo Finančnej správe 39 miliónov, v Sociálnej poisťovni takmer 42 miliónov a vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni 26 miliónov eur).

,,Tieto dlhy splácame my všetci. A pod tento stav sa podpisuje hlavne skutočnosť, že nikto – ani Centrum právnej pomoci, ani súd, ani správca konkurznej podstaty nepreveruje poctivý zámer dlžníka, ani jeho majetok, ani jeho príjmy,“ konštatujte Martin Musil.

ASINS už nie raz upozorňovala ministerstvo spravodlivosti na problémy súvisiace s oddlžením fyzických osôb.

,,Zároveň sme predkladali riešenia, ktoré mechanizmus oddlženia vylepšia, najmä povinnú kontrolu príjmov a majetku dlžníkov, ktorí sa chcú oddlžiť a uprednostnenie oddlženia formou splátkového kalendára. Dlžník by musel uhrádzať min. splátku, hoci aj 30 euro mesačne, resp. 30 % svojich príjmov počas skúšobného obdobia a až po absolvovaní skúšobného obdobia by mohol dlžník požiadať o odpustenie zvyšku dlhu,“ vysvetľuje Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.

ASINS začala diskutovať o týchto témach s politickými predstaviteľmi a prezentovať praktické skúsenosti, ktorými by sa zlepšila oblasť oddlženia fyzických osôb, efektivita exekučných konaní a zvýšila ochrana veriteľov.