Odvetvie správy pohľadávok potvrdilo svoju stabilitu aj v krízovom období. Veritelia v segmente B2B pritvrdili

Odvetvie správy pohľadávok potvrdilo svoju stabilitu aj v krízovom období. Veritelia v segmente B2B pritvrdili

Pokles celkového počtu aj objemu spracovaných pohľadávok

Tlačová správa, Bratislava 25. máj 2021

Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) reprezentuje odvetvie správy pohľadávok na Slovensku. Každoročne u nás mapuje situáciu a vývoj v tomto odvetví. Prieskum zrealizovala pre ASINS nezávislá výskumná agentúra Crystal Research v priebehu apríla a  mája 2021.

Krízový rok 2020 nevynechal ani odvetvie správy pohľadávok. V roku 2020 došlo oproti roku 2019 k poklesu celkového počtu aj objemu spracovaných pohľadávok. Spracovalo sa o 18,2% menej pohľadávok z pohľadu ich nominálnej hodnoty.

Pozitívnym signálom je, že napriek pandemickej kríze  dokázali členovia asociácie vrátiť do ekonomiky 99 961 455 EUR, t.j. o 11,8% menej ako v roku 2019.  K poklesu došlo prvýkrát za posledných 5 rokov.

„Pod pokles spracovaných pohľadávok sa podpísala legislatívna možnosť odkladu splátok úverov v zmysle ustanovení Lex Corona, ale tiež celkové pochopenie a zhovievavosť veriteľov voči spotrebiteľom. Boli ochotní urobiť zmeny vo svojich procesoch vymáhania, vypustili dokonca niektoré oprávnené poplatky. V prvej polovici minulého roka takmer úplne pozastavili prísun nových prípadov do mandátnej správy na niekoľko týždňov. Opačná bola situácia na B2B trhoch, kedy boli omeškané pohľadávky postupované inkasným agentúram rýchlejšie ako po iné roky,“ popisuje situáciu na trhu Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.

Graf 1: Vývoj vymožených prostriedkov na inkasnom trhu SR v rokoch  2016 - 2020 (v EUR)

Efektivita vymáhania pokračovala vo svojom šesťročnom rastovom trende. V roku 2020 dosiahla dvojpercentný medziročný nárast. Podpísal sa pod to stále empatickejší prístup k dlhujúcim zákazníkom, efektívnejšie postupy vrátane digitalizácie a analytických služieb, ale tiež snaha obyvateľov vyriešiť si svoje finančné záležitosti. Vďaka pandémii si uvedomili potrebu zlepšiť si svoje finančné zabezpečenie.

Stále etickejší a empatickejší prístup inkasného trhu sa prejavil nie len v ústretovosti pri odklade a úprave výšky splátok. Prieskum potvrdil dlhoročný trend poklesu pomeru celkového vymáhaného príslušenstva (poplatky a úroky) ku istine. Jeho priemerná výška tak dosiahla v roku 2020 svoje historické minimum, podiel príslušenstva bol na úrovni 24,6% k výške vymáhanej istiny. Tento trend je najvýraznejší najme v spotrebiteľskom segmente.

Priemerná výška vymáhanej istiny poklesla medziročne o 43,3% na 834 EUR. Tu nevidíme žiadny jednoznačný trend, výška istiny jednotlivé roky kolíše. Je to závislé od produktového portfólia klientov inkasných spoločností.

Graf 2: Vývoj podielu príslušenstva ku istine v rokoch 2016 - 2020 (v EUR)

Kým na spotrebiteľských trhoch bola prozákaznícka nálada, na priemyselnom trhu vládla ostražitosť. Priemerná hodnota pohľadávky v B2C v roku 2020 klesla, kým v B2B segmente narástla. Korona kríza a protipandemické opatrenia v roku 2020 donútili veriteľov v segmente B2B pritvrdiť. Počet a objem pohľadávok v tomto segmente v mandátnej správe dosiahol historické maximá. Priemerná výška pohľadávky na B2B trhu v mandátnej správe narástla až o 38%. Obozretnosť pri odkupovaných portfóliách zvýšili aj samotné inkasné spoločnosti, keď počet a objem pohľadávok z B2B segmentu dosiahli naopak svoje historické minimá.

Tabuľka: Vývoj priemernej výšky pohľadávok v rokoch 2016 - 2020 (v EUR)

Na trhu B2C došlo k medziročnému poklesu celkového počtu objednávok o 12,2% (odkupy) až o 13,6% (mandátna správa). Z pohľadu celkovej nominálnej hodnoty spracovaných pohľadávok došlo k výraznejšiemu poklesu v mandátnej správe (-23,8%) ako pri odkupovaných portfóliách (-18,2%). Priemerná výška pohľadávky medziročne klesla. V mandátnej správe bola v roku 2020 na úrovni 775 EUR, čo bol pokles takmer o 12%. Pri odkúpených portfóliách bola priemerná výška pohľadávky trojnásobná a to 2 506 EUR, čo je medziročný pokles o 6,8%.

Na B2B trhu nebola situácia až taká jednoznačná. Kým pri pohľadávkach v mandátnej správe došlo k nárastu ako celkového počtu (+ 6,2%), tak aj celkovej nominálnej hodnoty (46,7%), v oblasti odkupov naopak došlo k výraznému poklesu počtu aj objemu na úrovni približne 40%. Priemerná výška pohľadávky v mandátnej správe bola v roku 2020 na úrovni 814 EUR, čo bol medziročný nárast o takmer 38%. Pri odkúpených portfóliách bola priemerná výška pohľadávky dvojnásobná a to 1 714 EUR, to je medziročný nárast na úrovni 9,3%.

Celkovo prieskum za rok 2020 potvrdil dlhodobé trendy na slovenskom trhu kredit manažmentu. Celkovo je väčší objem pohľadávok spracovávaný v B2C segmente ako v B2B. Veritelia alokujú väčšie počty omeškaných pohľadávok s nižšou nominálnou hodnotou v mandátnej správe. Odpredávajú menší počet pohľadávok s vyššou hodnotou pohľadávky.

„Trh inkasných spoločností ostal aj v krízovom roku 2020 stabilný. Členovia ASINS dokázali promptne zareagovať na pandémiu a naši klienti sa mohli na nás spoľahnúť. Korona kríza však ešte viac prehĺbila rozdiely medzi veriteľmi z B2B a B2C segmentu. Kým B2C trh bol zhovievavejší a prevládali individuálne riešenia, priemyselný trh bol striktnejší, čo pokračuje aj v tomto roku. Členovia ASINS už v prvom štvrťroku 2021 spravujú v mandátnej správe takú výšku nových B2B pohľadávok, ktorá predstavuje až 60% objemu mandátnej správy u B2B za celý rok 2020. Pri odkupoch je to len necelých 15%. Toto však reflektuje celkový stav trhu B2B v našom odvetví. Kým v západnej Európe sú trendy v B2B porovnateľné s trendami v B2C, na Slovensku na to ešte nie je trh pripravený. Pri odkupoch je riziko aj pre samotné inkasné agentúry príliš vysoké,“ dopĺňa informácie Martin Musil, prezident ASINS.

Stiahnuť celú tlačovú správu v PDF