Otvorený list adresovaný ministrovi spravodlivosti SR

Otvorený list adresovaný ministrovi spravodlivosti SR

Vážený pán minister spravodlivosti,

V mene členov Asociácie slovenských inkasných spoločností (ďalej len „asins“) si dovoľujeme obrátiť sa na Vás so žiadosťou o nápravu postupov, ktoré aplikujú kancelárie a konzultačné pracoviská Centra právnej pomoci (ďalej len „CPP“) na Slovensku v súvislosti s ust. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pri oddlžení fyzických osôb.

Na úvod uvádzame, že ASINS – Asociácia slovenských inkasných spoločností je záujmové združenie právnických osôb. Cieľom združenia je najmä zastupovať a chrániť záujmy svojich členov a dbať na dodržiavanie právnych predpisov a etických princípov týkajúcich sa inkasa pohľadávok. Cieľom ASINS je aj komunikovať s verejnosťou a tvorcami legislatívy. Asociácia slovenských inkasných spoločností reprezentuje Slovenský inkasný trh na medzinárodnej úrovni.

Od januára 2019 sme svedkami viacerých mediálnych prezentácií „úspechov“ v počte oddlžení na Slovensku. Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) aj CPP prezentujú v médiách nárast počtu oddlžení, alebagatelizujú problém zneužívania oddlženia. Za takýmto nárastom počtu oddlžení je fakt, že CPP umožňuje oddlženie

  • dlžníkom s mesačným príjmom nad 1.500,- €
  • dlžníkom, ktorí sú platobne schopní (vedeli by svoje dlhy uhradiť cez splátkový kalendár v priebehu 8 rokov)
  • dlžníkom, ktorí už pri podpise úverovej zmluvy vedeli, že úver nebudú splácať
  • dlžníkom, ktorí uviedli v návrhu na oddĺženie nepravdivé údaje o majetku, resp. príjme
  • dlžníkom , ktorí sa účelovo zbavili majetku pred podaním návrhu na oddlženie
  • dlžníkom odsúdeným za úverový podvod

Asi nám dáte za pravdu, že inštitút oddlženia nie je určený pre vyššie uvedené skupiny obyvateľov a oddlženie takýchto občanov spôsobuje škody v celej spoločnosti. 

Domnievame sa, že je možné zabrániť zneužívaniu oddlženia zmenou postupov používaných v CPP, aby pri preskúmavaní podmienok na vyhlásenie oddlženia:

  • u dlžníkov preverili výšku príjmu prostredníctvom dopytu do Sociálnej poisťovne
  • u dlžníkov preverili aktuálne vlastníctvo nehnuteľnosti dlžníka ako aj vlastníctvo nehnuteľností, ktoré dlžník vlastnil v posledných troch rokoch
  • udlžníkov preverili ich platobnú schopnosť a ochotu splácať, t.j. či dlžník oslovil veriteľov s návrhom na splátkový kalendár, či je dlžník zo svojho príjmu schopný uhradiť svoje dlhy v priebehu 8 rokov.

V súčasnosti, podľa údajov členov asins, zo schválených oddlžení cca 30% dlžníkov pred vyhlásením oddlženia uhrádzalo svoje dlhy (boli a pravdepodobne sú platobne schopní) a tým nespĺňali základnú podmienku na vyhlásenie oddlženia– platobnú neschopnosť.

Vyššie navrhovanou zmenou postupov CPP môže MS SR zamedziť zneužívaniu oddlženia špekulantmi a podvodníkmi.

Jediný legálny spôsob ako sa členovia asins môžu brániť zneužívania oddlženia, je  podať žaloby o zrušenie oddlženia. Očakávame, že týmto rapídne narastie počet súdnych konaní vyvolaných zneužitím oddlženia.  Jedným z cieľov novej právnej úpravy oddlženia bolo dosiahnuť zníženie počtu exekučných konaní súdoch. Aktuálna právna úprava síce prispeje k zníženiu počtu exekučných konaní na súdoch, zároveň spôsobí nárast súdnych konaní o zrušenie oddlženia.

Tým, že v súčasnosti MS SR svojou nečinnosťou prihliada na zneužívanie oddlženia, členom asins vznikajú škody z titulu podvodných oddlžení.

Chceme zdôrazniť, že členovia asins navrhujú dlžníkom splátkové kalendáre so zníženými splátkami aj na obdobie  8 rokov. Napriek tomu časť dlžníkov im v telefonickej komunikácii uvádza, že nevidí dôvod uhrádzať svoj dlh a radšej sa pôjdu oddlžiť.

Táto skutočnosť zneužívania oddlženia zvyšuje objem nesplácaných úverov, čo ohrozuje celý bankový systém a znevýhodňuje poctivo platiacich dlžníkov ( platiaci dlžníci musia zaplatiť za neplatiacich).

Táto skutočnosť Vám, predpokladáme,  je z Vašich prípadových štúdii a analýz známa.

V súlade s úst. § 14 a nasl. Zákona o slobodnom prístupe k informáciám si Vás dovoľujeme požiadať  o predloženie analýz a prípadových štúdii o možných dopadoch Zákona č. 377/2016 Z.z. na bankový systém v SR.

Členovia asins sú pripravení prispieť k riešeniu uvedených problémov  a v tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o spoločné stretnutie zástupcov MS SR a asins.

 

S pozdravom

 

Pavol Jakubov

Viceprezident asins

Asociácia slovenských inkasných spoločností,

so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava