Potvrdené! Štát je voči dlžníkom benevolentný, nesplácajú svoje záväzky a nikomu to neprekáža

Potvrdené! Štát je voči dlžníkom benevolentný, nesplácajú svoje záväzky a nikomu to neprekáža

Finančné riadenie Centra právnej pomoci má nedostatky, Ministerstvo financií SR na to upozornila Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS). Koncom minulého roka centrum evidovalo pohľadávky od oddlžených dlžníkov v hodnote vyše 11 miliónov eur a Úrad vládneho auditu SR po kontrole dokonca udelil Centru právnej pomoci pokutu za nevyužívanie právnych prostriedkov na vymoženie splatných pohľadávok štátu. ASINS zdôrazňuje, že medzier v celom systéme oddlženia je viacero a vyzýva zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR k jeho urýchlenej úprave.

Tlačová správa, Bratislava, 7. júna 2022

Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) sa dlhodobo zaoberá právnou úpravou nastavenia podmienok oddlženia fyzických osôb a tým,  aké následky malo jej zavedenie do praxe. Keďže agendu oddlženia fyzických osôb má v kompetencii Centrum právnej pomoci (CPP), ASINS minulý rok štátnu organizáciu kontaktovala s cieľom zistiť aj to, ako sa jej darí od oddlžených dlžníkov získavať splátky poskytovaných pôžičiek, či eviduje splácané/nesplácané pôžičky a či dlžníkom zasiela výzvy na ich splácanie.

Z odpovedí CPP nebolo jasné, či k takýmto postupom vôbec dochádza. CPP uviedlo, že k 31.12.2020 bolo priznaných 47 308 prípadov oddlženia a dlžníkom poskytlo pôžičky vo výške 23 654 000 euro. Do konca roka 2020 však oddlžení dlžníci uhradili pôžičky len vo výške 11 925 299 euro. K 31. decembru 2021 evidovalo CPP pohľadávky v celkovom objeme až 11 728 701 euro.

,,Nedostatočným a neefektívnym uplatňovaním nárokov CPP voči oddlženým dlžníkom dochádza podľa nás k výpadkom príjmov CPP, čo možno považovať za nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami,“ uviedol na margo týchto zistení Martin Musil, prezident ASINS.

Úrad vládneho auditu potvrdil nedostatky vo finančnom riadení CPP

Asociácia slovenských inkasných agentúr preto podala začiatkom októbra 2021 na Ministerstvo financií SR podnet na preskúmanie nakladania s verejnými prostriedkami.

,,Chceli sme poukázať aj na to, že oddlžení dlžníci, ktorí si neplnia svoje povinnosti ani voči CPP sú často aj dlžníkmi štátnych inštitúcií ako Finančná správa SR, Sociálna poisťovňa a na ich dlhy sa v konečnom dôsledku skladajú všetci daňoví poplatníci,“ doplnil Martin Musil.

Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR postúpila tento podnet Úradu vládneho auditu SR. Úrad vládneho auditu začiatkom mája potvrdil, že po kontrole finančného riadenia v CPP bolo identifikovaných 6 nedostatkov, z toho 3 nedostatky s vysokou závažnosťou a 3 nedostatky so strednou závažnosťou.

,,Úrad vládneho auditu nám okrem iného potvrdil, že CPP nevytvorilo, nezachovávalo a nerozvíjalo finančné riadenie na dostatočnej úrovni, v rámci ktorého malo zabezpečiť ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy, čo má za následok možnosť uloženia pokuty do výšky 100 000 euro. Za nevyužívanie právnych prostriedkov na vymoženie splatných pohľadávok štátu a za nezverejnenie údajov o splatných pohľadávkach štátu v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu však bola CPP uložená pokuta vo výške 4 000 euro,” poznamenal Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.

Pravidlá oddlženia je nevyhnutné urýchlene upraviť

Nové podmienky pre oddlženie fyzických osôb zaviedla terajšia ministerka spravodlivosti Mária Koliková. Počas päťročného obdobia nových podmienok oddlžovania pomohol tento inštitút tisíckam občanov vymaniť sa z neriešiteľných dlhov. Avšak počas tohto päťročného obdobia došlo aj k častému zneužívaniu tohto inštitútu a preto ASINS opakovane žiadal zástupcov ministerstva spravodlivosti o úpravu podmienok oddlženia, aby tento inštitút nezneužívali špekulanti a aby daňoví poplatníci nemuseli doplácať na škody spôsobené zneužívaním oddlženia.

,,Na Slovensku sa môže oddlžiť aj človek s príjmom nad 2 000 euro mesačne, aj človek, ktorý sa zbaví majetku, aby nemusel vyplatiť svojich veriteľov. A môže sa oddlžiť aj občan s nadštandardným príjmom. Skrátka nikto nepreveruje a nebráni oddlženiu bonitných občanov,” vysvetlil Pavol Jakubov.

Preto ASINS opätovne vyzýva predstaviteľov Ministerstva spravodlivosti SR k úprave podmienok oddlženia, aby sa predišlo ďalšiemu zneužívaniu inštitútu oddlženia a tým aj škodám spôsobeným nepoctivými oddlženiami. Podľa údajov ASINS by približne až tretina oddlžených dlžníkov dokázala svoje dlhy splácať a nemohla by zneužiť oddlženie na zbavenie sa dlhov.

Praktiky dlžníkov pri oddlžovaní vyústili do nasledujúceho návrhu ASINS na úpravy oddlženia:

  • povinná kontrola príjmov a majetku pri vstupe do oddlženia za posledných 12 mesiacov
  • prioritné nastavenie oddlženia  formou splátkového kalendára 
  • úprava podmienok pre zrušenie oddlženia, aby oddlžený občan preukazoval poctivý zámer pri oddlžení