Stanovisko ASINS k mimoriadnej situácii v súvislosti so šírením nákazy COVID-19

Stanovisko ASINS k mimoriadnej situácii v súvislosti so šírením nákazy COVID-19

Bratislava, 23.03.2020: Členovia Asociácie slovenských inkasných spoločnosti (ASINS) reagujú na mimoriadnu situáciu. Členovia ASINS vítajú všetky preventívne opatrenie prijaté vládou SR a chápeme ich dôležitosť a opodstatnenosť. Táto náročná situácia bezpochyby má a bude mať dopad na ekonomickú situáciu všetkých občanov a firiem. Súčasná kritická situácia ukazuje, ako je dôležité udržať finančné toky firiem a dôležitosť zodpovedného správania sa obyvateľov.  

V týchto ťažkých časoch členovia ASINS pociťujú spoločenskú zodpovednosť a sú pripravení reagovať na požiadavky zákazníkov, ktorí boli postihnutí súčasnou situáciou. Členovia asociácie sú pripravení individuálne pristupovať ku každému zákazníkovi a aktívne hľadať spôsoby ako pomôcť prekonať toto ťažké obdobie. 

V tejto dobe členovia ASINS opätovne zdôrazňujú potrebu otvorenej a včasnej komunikácie. Práve úprimná komunikácia ohľadom ekonomickej situácie, finančných možností a dodržiavanie dohôd je najvhodnejší spôsob vysporiadania dlhu. 

„V prípade, ak očakávate zhoršenie Vašej situácie alebo ste sa dostali do finančných problémov, nečakajte kým sa situácia zhorší, ale bezodkladne kontaktujte svojho veriteľa,“  odkazuje všetkým súčasným i potenciálnym dlžníkom prezident ASINS Martin Musil.

Členovia ASINS budú aj naďalej sledovať vývoj situácie a budú aktívne hľadať ďalšie spôsoby ako pomôcť veriteľom, neplatiacim zákazníkom ale aj celej ekonomike prekonať toto krízové obdobie.

Z pohľadu veriteľov sme presvedčení, že niektoré legislatívne zmeny prijaté v období predchádzajúcich rokov znemožňujú veriteľom ústretovejší prístup k zákazníkom, ktorí sa dostali do finančných problémov.

  • Súčasná legislatíva núti veriteľov plošne žalovať pohľadávky pred uplynutím premlčacej lehoty a tým významným spôsobom navyšuje výšku dlhu. Veritelia by v prípade úpravy tejto legislatívy mohli dočasne pozastaviť podávanie prípadov na súd a umožniť dlžníkom splácať bez dodatočných súdnych nákladov.
  • Nedávno prijatá legislatíva taktiež zaviedla ukončenie starých exekúcii a zaviazala veriteľov uhrádzať trovy exekútora, čo v konečnom dôsledku vytvára extra náklady veriteľov v krízových časoch a tak zmenšuje veriteľom priestor na poskytnutie úľavy pre dlžníkov, ako aj prenáša nové náklady na zákazníkov. 
  • Zároveň ASINS opakovane upozorňuje na benevolentne nastavené podmienky pre osobné bankroty a ich masívne zneužívanie. A práve v nadchádzajúcom období bude nevyhnutné nastaviť systém tak, aby nedochádzalo i naďalej k jeho zneužívaniu podvodníkmi ale stal sa dostupným pre ľudí, ktorí ho budú naozaj potrebovať.

V tejto súvislosti ASINS žiada vymenovaného vicepremiéra pre ekonomiku Richarda Sulíka a ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú k zmene legislatívy, ktorá zabezpečí proporcionalitu práv veriteľov a dlžníkov. 

ASINS je pripravená sa podieľať na zmene pravidiel k lepšej vymožiteľnosti práva v SR a má záujem byť súčasťou pracovného teamu na zlepšenie vymožiteľnosti práva.