Tlačová správa: Slušné a správne je platiť svoje dlhy riadne a včas

Tlačová správa: Slušné a správne je platiť svoje dlhy riadne a včas

 • Asociácia slovenských inkasných agentúr (asins) reaguje na vyhlásenie Národnej banky Slovenska (NBS) 
 • Korektné a férové inkaso pohľadávok - jedna z kľúčových úloh asins 
 • Vymáhanie premlčaných pohľadávok 
 • Asociácia slovenských inkasných spoločností zastáva názor, že štát dlhodobo zanedbáva vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a to najmä v segmente spotrebiteľov, ktorí majú problém s riadnym uhrádzaním svojich dlhov.

  Z tohto dôvodu vítame kroky NBS v tejto oblasti. Je chvályhodné, že NBS upozorňuje na nekalé praktiky ktoré asins jednoznačne odmieta. Avšak z nášho pohľadu v oblasti osvety spotrebiteľov významne absentuje podpora zodpovedného správania spotrebiteľov a zdôraznenie dôležitosti riadneho splácania záväzkov. Sme presvedčení, že táto oblasť je dlhodobo zanedbávaná napriek tomu, že je veľmi dôležitá pre normálne fungovanie ekonomiky.

  Členovia asins sú povinní dodržiavať etický kódex asociácie a dodržiavať právny poriadok SR. Seriózne inkasné agentúry striktne odmietajú využívanie praktík, ktoré by mohli byť považované za agresívne, nátlakové či klamlivé.V etickom kódexe asociácie je okrem iného jednoznačne uvedené, že členovia sú povinní:

  • Rešpektovať osobné práva dlžníkov za každých okolností. Je neprípustné:

   • dlžníka akokoľvek ponižovať či vyhrážať sa,
   • zverejňovať údaje o dlžníkovi či poskytovať akékoľvek detaily týkajúce sa dlhu tretím osobám okrem prípadov kedy takáto činnosť vyplýva priamo zo zákona.

  • Dodržiavať osobnú nedotknuteľnosť dlžníka
  • Členovia asins pri výkone svojej činnosti rozvíjajú a podporujú rešpekt a dôveru v pôsobenie inkasných agentúr. Je neprípustné:

   • vydávať sa za exekútorov, advokátov, konkurzných správcov, notárov, políciu či iné osoby s činnosťou jasne vymedzenou zákonom alebo takýto dojem vyvolávať či podporovať,
   • kontaktovať dlžníkov mimo času určeného právnymi predpismi,
   • v komunikácii s dlžníkom zámerne uvádzať klamlivé informácie,
   • účtovať dlžníkom akékoľvek poplatky, ktoré sú v rozpore s platným právnym poriadkom.

  Korektné a férové inkaso pohľadávok je jedna z kľúčových oblastí ktorej sa asociácia venuje. A v tejto oblasti chce aktívne spolupracovať či už s NBS alebo inými regulačnými orgánmi.

  Inkasné agentúry a mimosúdne vymáhanie má nezastupiteľnú úlohu pri udržiavaní zdravej ekonomiky. Inkasné agentúry fungujú vo všetkých vyspelých ekonomikách sveta a v niektorých krajinách pôsobia už viac ako 100 rokov.

  V súčasnej dobe sme svedkami výrazného posunu v spôsobe komunikácie smerom k dlžníkom. Agentúry pôsobia viac ako poradenské spoločnosti a snažia sa dlžníkom pomôcť nájsť cestu z finančných problémov. Inkasné agentúry častokrát z pozície veriteľa vedia pomôcť aj dlžníkom, voči ktorým je už vedených aj niekoľko exekučných konaní.

  V oblasti vymáhania premlčaných pohľadávok je potrebné uviesť, že v zmysle aktuálne právnej úpravy nie je možné takúto pohľadávku vymáhať súdnou cestou. Premlčaná pohľadávka ako taká nezaniká. Existuje a dlžník ju aj naďalej môže uhradiť dobrovoľne a zbaviť sa tak napríklad záznamu v úverovom registri, ktorý by mu inak znemožňoval čerpanie bankového úveru.

  V súčasnosti viacerí veritelia zaznamenávajú veľmi nebezpečný trend,kedy isté skupiny spotrebiteľov považujú za normálne a správne neplatiť svoje dlhy.

  Asins preto apeluje na zákonodarcov ako aj regulačné a kontrolné orgány aby jednoznačne deklarovali, že slušné a správne je platiť svoje dlhy riadne a včas.