TS: Členovia ASINS dokázali za rok 2019 vrátiť do ekonomiky neuveriteľných 113 mil. Eur

TS: Členovia ASINS dokázali za rok 2019 vrátiť do ekonomiky neuveriteľných 113 mil. Eur

Etika a empatia naštartovali významné zmeny v inkase pohľadávok. Prieskum potvrdil, že kredit manažment má opodstatnené miesto v slovenskej ekonomike.

Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) opätovne zmapovala slovenský inkasný trh. Potvrdilo sa smerovanie z minulého roka, kedy celé odvetvie pokračuje v premene a na prvé miesto sa kladie empatia a etické vymáhanie. Zber dát zrealizovala pre ASINS nezávislá výskumná agentúra Crystal Research v priebehu apríla 2020. 

Kľúčové zistenia prieskumu:

  • V roku 2019 vrátili členovia asociácie do ekonomiky 113 383 020 €. Objem zinkasovaných pohľadávok sa posledné 3 roky postupne zvyšuje.
  • Objem odpredaných/odkúpených pohľadávok je o 26% vyšší ako objem pohľadávok v mandátnej správe.
  • Objem pohľadávok odovzdaných do mandátnej správy prvýkrát po troch rokoch zaznamenal nárast konkrétne o takmer 15%. 
  • Priemerná výška pohľadávky v roku 2019 narástla oproti predošlému roku a to ako v mandátnej správe, tak aj pri odkupe pohľadávok. Pričom nárast na B2C trhu bol až trojnásobný oproti roku 2018.
  • Priemerný vek dlžníka sa medziročne znižuje, rozdiel medzi ženami a mužmi mierne narástol na 2 a pol roka. V roku 2019 priemerný vek žien bol 41,5 roku a mužov 39,2 roka.

Covid-19 a dopady na inkasný sektor

Pozreli sme sa aj na to, akú rolu zohral Covid-19 v prvom štvrťroku 2020. Detailné výsledky bude ASINS prezentovať koncom leta, keď budeme mať zozbierané dáta aj za druhý štvrťrok, v ktorom očakávame, že sa dopady korona krízy prejavia naplno,“ komentuje Martin Musil, prezident ASINS.

Už teraz však členovia ASINS konštatujú, že v mesiacoch marec až máj 2020 v súvislosti s Covid-19 prestalo pravidelne platiť svoje záväzky takmer 20% dlhujúcich zákazníkov. Najväčší počet zákazníkov, ktorí deklarujú problémy v súvislosti s Covid-19, žiada o odklad splátok, nasledujú zákazníci, ktorí požadujú zníženie splátok a tí, ktorí odmietajú úplne uhradiť svoje dlhy.

Význam inkasa pohľadávok pre ekonomiku

Členovia ASINS vrátili v roku 2019 do ekonomiky 113 283 020 Eur. Čo je v porovnaní s predošlým rokom nárast o takmer 10%. Je to jednoznačný dôkaz toho, že druhotné vymáhanie prostredníctvom inkasných agentúr má svoje opodstatnenie a význam pre ekonomické subjekty a slovenské hospodárstvo ako také. 

Bavíme sa pritom o pohľadávkach, ktoré sa samotným subjektom nedarilo vymôcť častokrát aj viac ako dva roky. Dva roky a viac, to je bežný vek nevymožených pohľadávok, ktoré nám najmä veľké spoločnosti odovzdávajú do mandátnej správy. Pri odkupovaných portfóliách sú pohľadávky nesplácané ešte dlhšiu dobu. Ak by sme dostali do správy mladšie pohľadávky, efektivita by bola značne vyššia,“ spresňuje Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.

Medzi členmi ASINS vládne férová konkurencia a aj veľké ekonomické subjekty svojím prístupom túto súťaživosť podporujú a dokonca preferujú. Netaja sa tým, že svoje pohľadávky zverujú do rúk viacerým inkasným agentúram. Len máloktoré veľké subjekty spolupracujú výhradne len s jedným dodávateľom služieb kredit manažmentu. Banky, poisťovne, telekomunikační operátori, či sieťové odvetvia sa každý rok stretávajú s desiatkami tisíc neuhradených faktúr. Je ich kľúčovou potrebou mať partnera, ktorý je schopný pomôcť im s ich pohľadávkami, aby ich čo najskôr premenili na likviditu.

V roku 2019 takmer 95% objemu spravovaných pohľadávok sa týkalo B2C zákazníkov a len necelých 5% B2B zákazníkov. Za posledné štyri roky sa tento pomer pohybuje v rozmedzí od 90% ku 10% až po 95% ku 5%.

Najväčšie finančné objemy sa spracovávajú v mandátnej správe a v odkupoch pohľadávok

V roku 2019 členovia ASINS spolu v oboch službách spracovali 351 066 nových pohľadávok. Medziročne to bol pokles o polovicu. Avšak priemerná výška jednej pohľadávky bola v roku 2019 výrazne vyššia, preto sme dokázali do ekonomiky vrátiť vlani vyššiu sumu peňazí ako v roku 2018.

V mandátnej správe zaznamenávame vyšší počet pohľadávok ako v odkupoch. Pomer sa mení, napr. v roku 2019 tvorili pohľadávky v mandátnej správe takmer 70% na celkovom počte nových spracovaných pohľadávok, rok pred tým to bolo asi 81%, kým v roku 2016 to bolo len necelých 56%. 

Z pohľadu objemu zverených prostriedkov do rúk inkasných agentúr, naopak, v posledných troch rokoch prevyšujú odkupy nad mandátnou správou. V 2019 predstavoval objem odkúpených pohľadávok eurách takmer 58% na celkovom objeme nových spracovaných pohľadávkach. 

Hlavnú úlohu zohráva priemerná výška na jednu pohľadávku. Kde za posledné tri roky bola jednoznačne vyššia v odkupoch. V roku 2019 bola priemerná výška pohľadávky viac ako trojnásobne vyššia pri odkupoch ako pri mandátnej správe.

Efektivita vymáhania sa zvyšuje. Pre klientov je však tiež dôležitá pružnosť a profesionálne riešenia

Efektivita vymáhania je v prípade mandátnej správy aj odkupov porovnateľná. Pričom za posledné štyri roky sa efektivita vymáhania zvyšuje. 

„Zároveň je však pre našich klientov tiež dôležité, že ako ich partner dokážeme reflektovať a pružne reagovať na meniace sa trhové prostredie, či už na úrovni zákonodarstva alebo v oblasti centralizácie, či digitalizácie a automatizácie. Mnohí naši klienti dopĺňajú svoje produktové portfóliá a tiež diverzifikujú, čím priberajú nový typy zákazníkov a tiež procesov, a je pre nich kľúčové, aby sme my dokázali priniesť adekvátne profesionálne a promptné riešenia. Musím tu aspoň okrajovo spomenúť, že členovia ASINS dokázali veľmi rýchlo presunúť zamestnancov svojich call centier na systém home office, čím sme aj v súčasnom období korona krízy dokázali zabezpečiť našim klientom požadovanú kvalitu a rozsah našich služieb,“ upresňuje situáciu na trhu Martin Musil. 

Pretrváva pokles výšky zinkasovaného príslušenstva

To, že sa celé odvetvie posúva správnym smerom sa potvrdilo aj výškou zinkasovaného príslušenstva (to sú napr. Poplatky a úroky). Členovia ASINS majú jednoznačný záujem o vyčistenie portfólií a uzavretie dlhoročných prípadov. Stále viac sa prihliada na individuálnu situáciu dlhujúcich zákazníkov, v  mnohých prípadoch sa odpúšťajú poplatky, či znižujú úroky.

Podiel vymoženého príslušenstva na celkovom objeme vymožených prostriedkov už niekoľko rokov po sebe klesá. V priemere podiel príslušenstva klesol v roku 2019 na 30,75% zo sumy priemernej výšky vymoženej istiny, kým v roku 2016 bol tento podiel ešte na úrovni 46,55%. Férový prístup sa tak prejavuje nie len v zmene spôsobu komunikácie. 

„Dôležité však je, aby si zákazníci uvedomili, že oni samotní sú zodpovední za to, že svoj záväzok neuhradili. Mali by si byť vedomí, že predajca má právo navýšiť kúpnu sumu o patričné úroky z omeškania. Preto je veľmi dôležité, keď sa dostanú do problémov a nedokážu svoj záväzok načas uhradiť, aby začali so svojim veriteľom čo najrýchlejšie a otvorene komunikovať. To im môže pomôcť predísť zbytočne vysokým poplatkom a úrokom. Často im to pomôže tiež vyhnúť sa exekúcii,“ dopĺňa Pavol Jakubov.

Zaujímavé štatistiky priamo z odvetvia

Celkovo počet zamestnancov v tomto odvetví ostal takmer rovnaký. V roku 2019 členovia ASINS zamestnávali 377 osôb. V odvetví pôsobia inkasní a neinkasní pracovníci.

Zaznamenali sme však 14%-tný pokles počtu inkasných zamestnancov a naopak skoro 33%-tný nárast počtu neinkasných zamestnancov. Týka sa to najmä právnych, analytických a administratívnych činností. 

Dá sa tak povedať, že efektivita inkasných zamestnancov výrazne narástla v porovnaní s predošlým rokom. V roku 2019 každý jeden takýto zamestnanec vrátil našim klientom takmer 487 tis. Eur, čo je o 100 tis. Eur viac ako predošlý rok.

V odvetví pracuje viacej žien. Pomer žien a mužov je 60% ku 40%.

ASINS vedie dialóg s relevantnými štátnymi inštitúciami a je jednoznačne zástupca inkasného trhu. Celé odvetvie sa posúva pozitívnym smerom

Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) je záujmové združenie právnických osôb, združených za účelom propagácie dobrého mena profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa inkasom pohľadávok. Združenie vzniklo v apríli 2010 a momentálne združuje deväť slovenských a medzinárodných inkasných spoločností, menovite - Alektum Group; Bencont Collection; DPS financial consulting; EOS KSI Slovensko; Intrum Slovakia; KRUK ČR a SR; McGrath & Arthur; Protourion; R Collectors.

Členovia ASINS pokrývajú 90% slovenského trhu inkasných spoločností, čím sa ASINS stáva  relevantným orgánom. Reprezentuje tiež záujmy klientov, ale aj dlžníkov s cieľom nastaviť etické štandardy vymáhania a definovania účinnejšej a férovej legislatívy pre všetky zúčastnené strany. Vedie aktívny dialóg s Národnou Bankou Slovenska, Ministerstvom financií aj s Ministerstvom spravodlivosti. Výsledky svojich analýz a činnosti prezentuje na odborných fórach a konferenciách na lokálnej aj medzinárodnej úrovni.

ASINS je členom FENCA (Federation of European National Collection Associations)