TS: V roku 2018 vrátili členovia ASINS do ekonomiky viac ako 103 miliónov Eur

TS: V roku 2018 vrátili členovia ASINS do ekonomiky viac ako 103 miliónov Eur

Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) zmapovala slovenský inkasný trh. Po prvýkrát vo viac ako dvadsaťročnej histórii inkasných spoločností na Slovensku bol uskutočnený nezávislý prieskum, ktorý realizovala výskumná agentúra Crystal research. Zber dát prebehol v druhej polovici augusta 2019 medzi jednotlivými členmi asociácie, ktorí predstavujú viac ako 90% celkového trhu inkasných spoločností pôsobiacich na Slovensku.

ASINS je jednoznačne zástupca inkasného trhu

„Jedným z dôležitých zistení prieskumu bolo, že členovia ASINS tvoria na Slovensku viac ako 90% trhu. Vieme tak okrem iného jednoznačne určiť čiastku, ktorú vraciame do ekonomiky. Je to významná suma, ktorá pomáha slovenským podnikateľom - veriteľom častokrát prežiť ale aj investovať.“konštatuje Martin Musil, prezident ASINS. „Objem trhu, ktorý pokrývajú členovia asociácie je významný aj pre asociáciu samotnú. Dáva nám to nepísaný mandát odborne zastupovať inkasný trh na Slovensku,“ dopĺňa Martin Musil.

Kľúčové zistenia prieskumu:

  • V roku 2018 vrátili členovia asociácie do ekonomiky 103 087 043 €. Objem zinkasovaných pohľadávok sa posledné tri roky postupne zvyšuje a to aj napriek tomu, že objem zverených pohľadávok má klesajúcu tendenciu.
  • Počet odborníkov v tomto odvetví má rastúcu tendenciu. Prevládajú ženy (60%).
  • Objem odpredaných/odkúpených pohľadávok je o 31% vyšší ako objem pohľadávok v mandátnej správe.
  • Objem pohľadávok odovzdaných do mandátnej správy sa posledné tri roky znižuje. Pokles je viac ako o polovicu.
  • Od roku 2016 postupne klesá počet nesplácaných pohľadávok
  • Priemerná výška odpredanej pohľadávky vzrástla o 100% v priebehu dvoch rokov pri pohľadávkach voči spotrebiteľom
  • Priemerná výška pohľadávky v mandátnej správe sa pri koncových zákazníkoch znížila za posledné dva roky o 76%. V B2B segment naopak došlo k jej výraznému nárastu.
  • Priemerný vek dlžníka sa medziročne znižuje, medzi mužmi a ženami je rozdiel len jeden rok. V roku 2018 priemerný vek dlžníčok bol 43 rokov a dlžníkov 42 rokov.

Inkaso pohľadávok je stále dynamickejšie a efektívnejšie.

Celkový trend digitalizácie, ale tiež  zmeny v legislatívnom prostredí (napr. zavádzanie elektronického podávania exekúcií, prílišné zjednodušenie podmienok pre osobné bankroty, exekučná amnestia) na Slovensku, priniesli hráčom na slovenskom inkasnom trhu viaceré výzvy.

Napriek znižujúcemu sa počtu a objemu pohľadávok, ktoré veritelia postupujú na vymáhanie inkasným agentúram, objem prostriedkov vrátených inkasnými agentúrami do ekonomiky sa za posledné tri roky zvyšuje. Stojí za tým aj už spomína digitalizácia, ktorá výrazne podporuje efektivitu vymáhania, napr. aj vďaka dátovým analýzam, ktoré umožňujú špecifickejší výber metód pre jednotlivé typy dlžníkov. Prieskum taktiež potvrdzuje, že takzvané sekundárne inkaso má zmysel a pomáha firmám zlepšiť ich cash flow management.

Inkasný trh

Inkasné agentúry, ktoré sú združené v rámci ASINS podporujú spoločnosti naprieč všetkými ekonomickými odvetviami Slovenska. Veritelia využívajú dve hlavné oblasti spolupráce - mandátnu správu a predaj pohľadávok. Členovia ASINS v roku 2018 vrátili trhu viac ako 103 mil. Eur. Zamestnávajú spolu 380 zamestnancov, čo znamená, že jeden zamestnanec pomohol za jeden rok vrátiť peniaze veriteľom vo výške viac ako 272 tis. Eur.

Zamestnanci

(Graf: Celkový počet zamestnancov členov ASINS)

V inkase pohľadávok prevládajú ženy. Spôsob akým inkasné agentúry postupujú prešiel v období posledných niekoľko rokov významnými zmenami.

Oblasť správy pohľadávok, už dávno nie tým ako je vnímaný značnou časťou spoločnosti. V tomto segmente ekonomiky prevládajú ženy (60% zamestnancov). Táto oblasť prešla v poslednom období významnými zmenami. Legislatívne zmeny ale aj snaha ASINS kultivovať túto oblasť spôsobila značný posun v spôsobe ako prebieha komunikácia s neplatiacimi zákazníkmi. Spoločnosti menia a upravujú svoje postupy tak aby ich prístup bol v oveľa väčšej miere konzultačný a prvoradou snahou bolo pomôcť neplatiacemu zákazníkovi vysporiadať si svoje záväzky.

Asociácia taktiež vidí jasný trend štandardizácie postupov v oblasti nákladov za vymáhanie. Prieskum potvrdil trend, že náklady za externé vymáhanie sa za posledné roky znížili nielen pre veriteľov (nižšie provízie, nárast cien predávaných portfólií), ale aj pre neplatiacich zákazníkov -  pokles priemernej výšky vymáhaného príslušenstva o približne 30% v priebehu posledných 3 rokov.

vyska vymozenych prostriedkov

 

 mandat a odkup

 (Grafy: celkový objem spracovaných pohľadávok, podiel mand. správy a odkupu)

Posledné roky vidíme rastúci trend v oblasti odpredaja nesplatených pohľadávok. Pre veriteľov sa tento spôsob stáva čoraz bežnejší.

Zároveň vidíme, že objem pohľadávok vymáhaných prostredníctvom inkasných agentúr ( mandátna správa a odkup) klesá a je to spôsobené dobrými makroekonomickými výsledkami v SR.  Keďže v dobrých časoch občania aj firmy platia svoje záväzky včas, tak klesá objem omeškaných pohľadávok.

Ale tieto dobré časy nebudú trvať večne a s pribúdajúcimi signálmi stagnácie, resp. recesie dôjde k zhoršeniu platobnej disciplíny“ uvádza viceprezident ASINS Pavol Jakubov. V období stagnácie firmy sa snažia šetriť, menej nakupujú, zamestnávajú menej zamestnancov a tým pádom pribudne objektívne viac neplatiacich subjektov.

Celkový objem odkúpených pohľadávok po náraste v roku 2017 opäť klesol a v roku 2018 dosiahol úroveň takmer 260 mil. Eur. Je to porovnateľná úroveň spred dvoch rokov (253 mil. Eur). Avšak z pohľadu objemu pohľadávok sa podiel v mandátnej správe znižuje práve v prospech predaja pohľadávok. V roku 2018 pomer spracovaných pohľadávok bol zhruba v pomere 40% mandátna správa a 60% odkup pohľadávok.

Inkasné spoločnosti – overené fungovanie vo svete

Nielen na Slovensku je fungovanie inkasných spoločností prospešné. Vo svete fungujú ako inštitúcie, ktoré sú súčasťou trhovej ekonomiky viac ako 100 rokov a zabezpečujú návrat časti dlhov naspäť do obehu. Fungujú na princípe etického kódexu a zásad správania sa (Code of Conduct, CoC). V súčasnosti prebieha zjednotenie CoC na európskej pôde prostredníctvom FENCA (Federation of European National Collection Associations).


Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS)

ASINS je záujmové združenie právnických osôb, združených za účelom propagácie dobrého mena profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa inkasom pohľadávok. Združenie vzniklo v apríli 2010 a momentálne združuje deväť slovenských a medzinárodných inkasných spoločností.

Členovia ASINS pokrývajú 90% slovenského trhu inkasných spoločností, čím sa ASINS stáva  relevantným odbornýmorgánom. Asociácia reprezentuje tiež záujmy klientovčlenov, ale aj dlžníkov s cieľom nastaviť etické štandardy vymáhania a definovania férovej legislatívy pre všetky zúčastnené strany.

asins logoČlenovia ASINS: Alektum Group, Bencont Collection, DPS financial consulting, EOS KSI Slovensko, KRUK ČR a SR, Intrum Slovakia, McGrath & Arthur, Protourion, R Collectors

 

 fencaASINS je členom FENCA (Federation of European National Collection Associations).