TS: Vyhlásenie ASINS k vládnemu návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov

TS: Vyhlásenie ASINS k vládnemu návrhu zákona o dočasnej ochrane podnikateľov

Bratislava 20. apríla 2020

 • Členovia ASINS mapujú a aktívne reagujú na požiadavky svojich zákazníkov, ktorí boli postihnutí súčasnou situáciou
 • Členovia Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) vyjadrujú pripomienky k návrhu Zákona o dočasnej ochrane podnikateľov
 • ASINS ponúka Ministerstvu spravodlivosti pri tvorbe legislatívy pohľad z praxe

Finančný sektor na Slovensku zabezpečuje financovanie podnikateľských projektov a legislatívne zmeny výrazne vplývajú na fungovanie a finančnú stabilitu finančného sektora. 

Zástupcovia finančného sektora  vrátane inkasných spoločností pociťujú spoločenskú zodpovednosť a aktívne reagujú na požiadavky zákazníkov, ktorí boli postihnutí súčasnou situáciou. Zástupcovia  finančného sektora sú pripravení pomôcť zákazníkom prekonať náročné obdobie. 

V tejto súvislosti považujeme za dôležité vyjadriť pripomienky k návrhu Zákona o dočasnej ochrane podnikateľov (Návrh zákona, ktorým sa  dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  v justícii).

Naše výhrady k návrhu Zákona o dočasnej ochrane podnikateľov:

 • Zákon umožňuje subjektom pod dočasnou ochranou navyšovať svoje záväzky  a následne dáva možnosť vybraným subjektom sa naakumulovaných dlhov zbaviť v konkurze  
 • Zákon umožňuje žiadať o dočasnú ochranu aj subjekty, ktoré nie sú v krízovej situácii, len sa snažia vyhnúť plateniu svojich záväzkov, v dôsledku čoho hrozí druhotná platobná neschopnosť ich veriteľom a likvidácia inak zdravých firiem - veriteľov
 • Zákon vytvára veľký priestor pre špekulantov, ktorí nebudú plniť svoje záväzky na úkor svojich veriteľov, príp. ekonomicky slabších dodávateľov a dáva priestor na špekulácie aj subjektom, ktorí sú platobne schopní
 • Zákon bráni výkonu záložného práva pri zabezpečených pohľadávkach, čím sa zvýši objem nesplácaných zabezpečených pohľadávok. Práve možnosť výkonu záložného práva zabezpečuje nízky podiel zlyhaných podnikateľských úverov. Obmedzením výkonu záložného sa zvýši objem zlyhaných podnikateľských úverov, čo zrejme povedie k prehodnoteniu úverov podnikateľskému sektoru.  

Zvýšenie objemu zlyhaných úverov, zhoršenie platobnej disciplíny podnikov bude mať negatívny dopad na hospodárenie bánk, možnosť úverovania podnikov a môže ohroziť stabilitu bankového a finančného systému. Stabilita finančného systému je dôležitá najmä v krízových časoch.

Samotná idea zákona o ochrane podnikateľov je správna, navrhujeme upraviť niektoré ustanovenia navrhovaného zákona, aby sa predišlo špekulatívnym konaniam a kumulácii dlhov v „toxických“ firmách. 

Podniky, ktoré majú problémy s úhradou svojich záväzkov, môžu využiť inštitút reštrukturalizácie a v rámci reštrukturalizácie uspokojiť pomerne svojich veriteľov.  

„ Odklad splátok ako je uvedený vo vládnom návrhu zákona umožní do októbra 2020 sa naďalej zadlžovať aj  neperspektívnym podnikom. Väčšina neperspektívnych podnikov zbankrotuje, tento zákon len odsunie vlnu bankrotov po skončení dočasnej ochrany“ uvádza viceprezident ASINS Pavol Jakubov.

ASINS oslovil ministerstvo spravodlivosti SR a žiada pozmeniť znenie Zákona o dočasnej ochrane podnikov, najmä:

 • Doplniť zodpovednosť štatutárov v prípade zneužitia inštitútu dočasnej ochrany podnikateľov
 • Umožniť veriteľom pokračovať vo vymáhaní pohľadávok, ktoré dlžník neplatil už pred vyhlásením núdzového stavu
 • Umožniť dodávateľom ukončiť zmluvu v prípade, že odberateľ neplní svoje zmluvné povinnosti
 • Zamedziť kumulácii nedobytných pohľadávok v problémových firmách 

Zástupcovia finančného sektora  zároveň požiadali ministerstvo o spoluprácu pri tvorbe legislatívy, kde vedia priniesť praktický pohľad do legislatívneho procesu. 

Navrhujeme vytvoriť legislatívnu pracovnú skupinu, ktorá bude pozostávať zo zástupcov ministerstva spravodlivosti, zástupcov NBS, zástupcov finančného sektora, zástupcov podnikateľov a zástupcov spotrebiteľov. Uvedená legislatívna skupina by posudzovala návrhy zákonov, príp. prichádzala s námetmi na legislatívne zmeny. 

Pevne veríme, že dokážeme svojimi skúsenosťami prispieť k lepšej vymožiteľnosti práva, právnemu štátu a zabezpečeniu proporcionality v legislatíve.