Veritelia a štátne inštitúcie doplácajú na neefektívnosť niektorých exekútorov. Inkasné spoločnosti preto vyzývajú Ministerstvo spravodlivosti SR na zmenu legislatívy

Veritelia a štátne inštitúcie doplácajú na neefektívnosť niektorých exekútorov. Inkasné spoločnosti preto vyzývajú Ministerstvo spravodlivosti SR na zmenu legislatívy

Slovensko má nadmerný počet exekútorov, pričom veľa z nich nepracuje efektívne. Upozorňuje na to Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS), ktorá združuje najväčšie a najvýznamnejšie inkasné spoločnosti a zástupcov dražobného sektora. Na súčasnom stave sa podľa ASINS podpísal najmä systém náhodného prideľovania exekútorov, ktorý garantuje prácu a odmenu aj tým, ktorí nemajú snahu vymôcť dlh. ASINS preto vyzýva Ministerstvo spravodlivosti SR na diskusiu a úpravu legislatívy. Asociácia žiada, aby si súkromní veritelia mohli zvoliť exekútora v rámci kraja, aby bol zavedený funkčný systém kontroly exekútorov a aby bol u exekútorov zavedený vekový cenzus 67 rokov.

Tlačová správa, Bratislava, 13. februára 2024

Niektorým exekútorom sa vymáhať „nechce“, spoliehajú sa na paušálnu odmenu

Náhodné prideľovanie exekútorov bolo na Slovensku zavedené pred siedmimi rokmi s cieľom rovnomerne rozdeliť prácu exekútorom, zefektívniť vymáhanie oprávnených nárokov veriteľov a primeranie chrániť dlžníkov. Exekútorom bol zároveň priznaný nárok na paušálne výdavky v prípade, ak bude exekúcia zastavená. Podľa ASINS sa však tento systém premietol do neefektívnosti niektorých exekútorov najmä pri nižších vymáhaných sumách. Niektorí exekútori tak dosahujú len 40%-nú vymožiteľnosť v porovnaní s efektívnejšími kolegami v danom kraji.* Časť exekútorov totiž nevymáha zverené pohľadávky, zastavuje exekúcie a „vyčkáva“ na vyfakturovanie paušálnych výdavkov oprávnenému.

„Súčasný stav nemotivuje niektorých exekútorov vymáhať pohľadávky, nakoľko majú garantovanú odmenu za „svoju prácu“ bez ohľadu na to, či dlh vymôžu. V efektívnosti exekútorov tak vidíme násobné rozdiely. Na to následne doplácajú tak štátne inštitúcie, ktoré majú výpadok príjmov v dôsledku neefektívne vedených exekúcií, ako aj drobní veritelia, ktorí sa čím ďalej ťažšie dokážu domôcť svojich práv. Týka sa to najmä pohľadávok nižších ako 500 eur, kedy je odmena exekútora z vymoženej sumy nižšia ako náhrada paušálnych výdavkov exekútora pri zastavení exekúcie. Nehovoriac o viacnásobnom uplatňovaní paušálnych výdavkov exekútorom pri viacerých exekúciách voči jednému povinnému,“ vysvetľuje Martin Musil, prezident ASINS.

Slovensko má priveľa exekútorov

Na nižšiu efektívnosť exekútorov vplýva podľa ASINS aj fakt, že na Slovensku je exekútorov neprimerane veľa. Kým v Českej republike ich pred rokom pôsobilo 154, na Slovensku bolo v rovnakom čase až 250 exekútorov, čo je podľa ASINS pre potreby krajiny naddimenzované. Často totiž ide o malé exekútorské úrady, ktoré nemajú zautomatizované procesy, kapacitne nestíhajú pravidelné lustrácie a v konečnom dôsledku čakajú na vyrubenie trov zo zastavených exekúcií, ktoré im pokryjú ich náklady. Tento stav má za následok finančnú ujmu a finančné straty na strane oprávneného. ASINS preto navrhuje ako jedno z riešení, aby sa exekútorom zaviedol vekový cenzus 67 rokov.

„Po dovŕšení veku 67 rokov by zanikol výkon funkcie exekútora, podobne je nastavený vekový cenzus aj u notárov. Jednak by sa zoptimalizoval počet exekútorov, no vytvorilo by to aj tlak na efektivitu exekútorských úradov,“ hovorí Martin Musil a dodáva: „Aktuálna neefektivita totiž spôsobila, že veritelia čím ďalej menej využívajú služby exekútorov, čo jednak zhoršuje vymožiteľnosť pohľadávok a taktiež to v konečnom dôsledku zhoršuje aj ekonomickú situáciu samotných exekútorov.“

Možnosť voľby exekútora, lepšia kontrola a lepšie informovanie veriteľov

ASINS upozorňuje na problémy súvisiace s náhodným prideľovaním exekúcii a na nízku efektivitu časti exekútorských úradov Ministerstvo spravodlivosti SR už dlhodobo. Vyzýva preto na stretnutie a na diskusiu o zmene legislatívy. Aby sa práca exekútorov zefektívnila, ASINS za jedno z najzásadnejších riešení považuje možnosť výberu exekútora pre súkromných veriteľov aspoň v rámci kraja. Takáto úprava by podľa ASINS umožnila lepšiu ochranu majetku veriteľov a predišlo by sa ujmám spôsobeným neefektívnymi exekútormi. Taktiež navrhuje zaviesť funkčný systém kontroly nad činnosťou exekútorov a zaviesť jednotný formát správy exekútorov, ktorý umožní lepšie informovanie veriteľov a zber dát pre Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR.

„Radi by sme zdôraznili, že ASINS nenavrhuje zrušiť systém náhodného prideľovania, ale našou snahou je na základe reálnych skúseností a dát spolupracovať na modifikácii súčasného systému tak, aby zabezpečil najefektívnejšiu vymožiteľnosť práva pre veriteľov a zároveň primeranú ochranu spotrebiteľom, “ uzatvára Martin Musil.

*Analýza EK2023 – Analýza viac ako 170-tisíc exekučných konaní začatých po 01.01.2018, ktorá skúmala efektívnosť jednotlivých exekučných úradov z pohľadu vymožených finančných prostriedkov. Analýzu realizovala nezávislá prieskumná agentúra na pohľadávkach najmä z bankového, finančného a telekomunikačného sektora.