Vznik Asociácie Slovenských Inkasných Spoločností

Bratislava 19. Október – Na Slovensku vznikla Asociácia Slovenských Inkasných Spoločností (ASINS), ktorej prioritnou úlohou je zastupovať záujmy profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa inkasom pohľadávok a zabezpečiť ich korektnú činnosť na trhu pohľadávok. ASINS je dobrovoľným záujmovým združením právnických osôb podnikajúcich v oblasti správy pohľadávok. Jeho zakladajúcimi členmi je päť medzinárodných inkasných spoločností pôsobiacich na Slovensku. Ide o spoločnosti EOS KSI Slovensko s.r.o, Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o., Creditreform, s.r.o. a Transcom Worldwide Slovakia s.r.o.

Hlavným cieľom asociácie, ktorú upravujú Stanovy ASINS, je zastupovať a chrániť záujmy svojich členov, dbať na dodržiavanie právnych predpisov, týkajúcich sa inkasa pohľadávok a budovanie dobrého mena profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa inkasom pohľadávok. „Nejasná úprava fungovania inkasných agentúr na trhu vedie niektoré inkasné spoločnosti k využívaniu nekalých praktík pri vymáhaní pohľadávok“, konštatuje prezident asociácie Michal Šoltes. „ASINS chce sprehľadniť situáciu na trhu s pohľadávkami a najmä zamedziť fungovaniu nekvalifikovaných spoločností využívajúcich takéto nekalé praktiky“, dodáva Michal Šoltes.

Vznik ASINS podnietila snaha inkasných spoločností o spoluprácu s cieľom ochrany a presadzovania spoločných záujmov inkasných spoločností v oblasti legislatívy. Asociácia chce vystupovať ako navrhovateľ zmien legislatívy na základe praktických skúseností získaných pri správe pohľadávok. ASINS bude zastupovať členov združenia vo vzťahu k orgánom štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy a ak iným inštitúciám. ASINS si ďalej kladie za cieľ podporovať a zvyšovať odbornú a etickú úroveň členov združenia a podporovať rozvoj vedeckej činnosti v oblasti inkasného trhu na Slovensku .

Prezidentom asociácie je Michal Šoltes z EOS KSI Slovensko s.r.o, post viceprezidenta zastupuje Viktória Grossová z Intrum Justitia Slovakia, s.r.o. a generálnym tajomníkom je Tomáš Jurík z Coface Slovakia Credit Management Services s.r.o. Všetci členovia asociácie sa zároveň zaviazali dodržiavať Etický kódex ASINS.

V súčasnosti 5 zakladajúcich členov ASINS reprezentuje približne 80 % slovenského trhu s pohľadávkami. V minulom roku spravovali dohromady 525 499 pohľadávok v objeme 396,84 miliónov Eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o takmer 45 %. Pritom pohľadávky firiem a spoločností predstavujú objem 53,64 milióna Eur, pohľadávky fyzických osôb sú v objeme 158,1 milióna Eur, sumu zahraničných pohľadávok tvorí 22,3 milióna Eur a zvyšných 162,8 milióna Eur predstavujú odkúpené pohľadávky, ktoré jednotliví členovia ASINS spravujú.

Asociácia má zámer reprezentovať Slovenský inkasný trh aj na medzinárodnej úrovni a stať sa členom Európskeho združenia národných inkasných asociácií (Federation of European National Collection Associations – FENCA).

Kontakt na ASINS:

Asociácia Slovenských Inkasných Spoločností (ASINS), Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

Michal Šoltes – prezident, tel: 0903/778 057, e-mail: michal.soltes@asins.skwww.asins.sk