Zasadala expertná skupina asins

Zasadala expertná skupina asins

Cieľom asins je, okrem iného, aj komunikovať s tvorcami legislatívy. Kvôli tomu vznikla na poslednom Valnom zhromaždení asociácie 13. novembra 2018 expertná skupina zložená z týchto členov: Pavol Jakubov (BENCONT COLLECTION, a.s.), Branislav Juráš (McGrath & Arthur s.r.o.) a Martin Musil (Intrum Slovakia s.r.o.).

Prvé zasadanie expertnej skupiny sa konalo 3. decembra 2018. V súčasnosti a v blízkej budúcnosti sa jej členovia budú venovať týmto témam:

  1. Komunikácia s verejnosťou ohľadom legislatívnych zmien:

  • Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (Osobný bankrot) a jeho dopady
  • Novela Občianskeho zákonníka -uplatňovanie premlčaných nárokov
  • Návrh zákona o ukončení exekúcie

Komunikácia pri týchto témach sa bude primárne zameriavať na poukázanie praktických problémov a rizík spojených s prijatými či plánovanými zmenami.

2. Legislatíva v praxi alebo účelové využitie nedostatočnosti zákona

Členovia asins pripravia konkrétne príklady občanov, na ktorých môžeme ukázať ako napr. zákon o osobnom bankrote umožňuje solventným dlžníkom vyhýbať sa plateniu svojich záväzkov.

3. Komunikácia s Ministerstvom spravodlivosti SR

Člen asisn - spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s.už začal komunikáciu s Ministerstvom spravodlivosti ohľadne zákona o osobnom bankrote. K tejto komunikácii sa pripoja aj ostatní členovia (ako asociácia).

4.Rozšírenie odborných partnerov   

V roku 2019 si expertná skupina dala za cieľ nadviazať kontakt s ďalšími relevantnými asociáciáciami za účelom spoločnej komunikácie niektorých legislatívnych tém (Asociácia leasingových spoločností, nebankoví poskytovatelia...)