Konferencia inkasných
spoločností Slovenska

 • Veritelia | Inkaso | Pohľadávky
 • 6. a 7. júna 2024
 • Grandhotel Jasná
Termín konania:       6. a 7. júna 2024
Miesto konania: Grandhotel Jasná [mapa]
Cena:
LAST MOMENT: 499,- €
Registráciu ukončujeme 04.06.2024
(nie sme platcom DPH)
Organizátor: Asociácia slovenských inkasných spoločností
Kontakt: konferencia@asins.sk

Účastnícky poplatok zahŕňa:

Vstup na konferenciu, ubytovanie so stravou, parkovanie, večerný bufet a networking coctail
v rámci ktorého sme pre vás pripravili ochutnávku prémiových rumov.

Ministerstvo spravodlivosti SR pridelilo tomuto odbornému podujatiu 3 kreditné body pre ďalšie vzdelávanie správcov.

Storno podmienky:
Storno účasti do 09.05.2024 – Storno poplatok vo výške 30 €
Storno účasti do 23.05.2024 – Storno poplatok vo výške 50% účastníckeho poplatku
Storno účasti po 23.05.2024 – Storno poplatok vo výške 100% účastníckeho poplatku
Zmena účastníka bezplatná do 05.06.2024

 
 
 
 

Martin Musil, prezident ASINS

pozýva na druhý ročník výnimočnej konferencie zameranej na postavenie veriteľov a problematiku inkasa pohľadávok. Práva a povinnosti veriteľov, správa pohľadávok, vymáhanie pohľadávok, nástroje inkasa, trendy na trhu s pohľadávkami a oveľa viac.

„Aj v tomto roku chceme pokračovať v budovaní efektívnej networkingovej platformy určenej pre všetkých veriteľov ako aj iné subjekty pôsobiace v oblasti pohľadávok a inkasa.“

Hlavné témy konferencie

 • Diskusia ohľadne hlavných tém z oblasti manažmentu pohľadávok
 • Aktuálne informácie z FENCA ( Federation of European National Collection Associations ) ohľadne iniciatív zo strany EÚ
 • Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a ich dopady na slovenské právne prostredie
 • Update k efektivite exekučných konaní, kam smeruje exekučné konanie a ako ho zefektívniť
 • Elektronické služby štátu - ako na ne efektívne
 • Aktuálna situácia na trhu s pohľadávkami. Porovnanie SK a EÚ trhu (správanie firiem a spotrebiteľov)
 • Elektronizácia insolvenčných procesov. Register úpadcov a insolvenčný register
 • Hlavné riziká pre bankový sektor, dopady aktuálnej situácie na bankový sektor a vymáhanie pohľadávok. 

Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia:

 • Bankového a finančného sektora 
 • Relevantných ministerstiev
 • Národnej Banky Slovenska
 • Špeciálnych správcov a správcov
 • Exekútorov 
 • Bezplatných dlhových poradní
 • Inkasných agentúr na Slovensku
 • Medzinárodných a slovenských asociácií (FENCA / ASINS / SBA / AIA CZ / ALSSR)
 

Prednášajúci

Martin Musil

Pavol Jakubov

Andreas Bücker

Juraj Balog

Štefan Ágh

Peter Mikloš

Roman Fusek

Adrian Csuba

Martin Spano

Tomáš Palčík

Adrián Beskyd

Ján Suchal

Peter Steinhübl

Simona Šidík

Martina Filipová

Štefan Rychtárik

Michal Havrlent

Branislav Juráš

Peter Lezo

Jana Čaprnková

Vladimír Horváth

Vladimír Polhorský

Ján Kuľbaga

Lukáš Pecucha

Miroslav Chlipala

Roman Hrabuša

INTRUM SLOVAKIA S.R.O.
Mýtna 48, 811 07 Bratislava
www.intrum.sk

Asociácia slovenských inkasných spoločností / skrátene ASINS
Pajštúnska 3821/5, 851 02 Bratislava
www.asins.sk

Martin Musil
konateľ a výkonný riaditeľ Intrum Slovakia, prezident ASINS

Martin Musil je konateľom a Výkonným riaditeľom spoločnosti Intrum Slovakia od februára 2015 a taktiež od januára 2022 pôsobí ako Regionálny prevádzkový riaditeľ pre Česko, Rumunsko a Slovensko.

V rovnakom čase bol zvolený za viceprezidenta ASINS (Asociácia slovenských inkasných agentúr) a v marci 2019 bol zvolený za Prezidenta asociácie. Od roku 2021 pôsobí ako člen dozornej rady v Švédskej obchodnej komore na Slovensku.

Pred tým zastával viacero pozícií v rámci skupiny EOS group kde pôsobil takmer 16 rokov.

BENCONT COLLECTION, A.S.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
www.bencontcollection.sk

Asociácia slovenských inkasných spoločností / skrátene ASINS
Pajštúnska 3821/5, 851 02 Bratislava
www.asins.sk

Pavol Jakubov
MBA, projekt manažér skupiny BENCONT, viceprezident ASINS

Manažér/špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok, predseda dozornej rady BENCONT COLLECTION, a.s. . V minulosti pôsobil v spoločnosti Majetkový holding, a.s. , kde zastrešoval oblasť realizácie záložného práva. Od roku 2008 pôsobí v spoločnostiach skupiny BENCONT GROUP ako projektový manažér, zastrešuje oblasť súdneho vymáhania pohľadávok a úprave procesov v internom systéme.

Od roku 2019 pôsobí ako viceprezident ASINS. V rámci ASINS aktívne komunikuje s Ministerstvom spravodlivosti SR ohľadom úpravy exekučnej a konkurznej legislatívy. Zastrešuje pripomienkovanie legislatívnych zámerov a predkladá návrhy na úpravu legislatívy. Od roku 2018 poukazuje na potrebu úpravy podmienok oddlženia v SR. Je členom viacerých pracovných skupín zriadených Ministerstvom spravodlivosti SR, ktoré sa venujú úprave legislatívy.

Absolvoval štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity a štúdium MBA na European school of Bussines & Management.

FENCA, the Federation of European National Collection Associations
www.fenca.eu

Andreas Bücker
Director General, FENCA

Andreas Bücker holds a PhD from the University of Cambridge and is Managing Director of Politicomm, specializing in political communication with EU institutions and implementing EU-funded projects.

He has successfully implemented EU projects on cross-border claims management, data protection, and demographic change, among others. Lobbying initiatives include political communication with European Commission and Parliament on GDPR, the NPL Directive, and the CCD.

Andreas is CEO of the Deutsche Inkasso Akademie Ltd (DIA), Director of European Affairs at FECCIA, and Director General of the EAA. In 2015 he was appointed Director General of FENCA.

DPS financial consulting, s.r.o.
www.dpsfc.sk

Mgr. Juraj Balog
Konateľ, DPS financial consulting, s.r.o.

Po úspešnom skončení štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa defacto od začiatku svojej profesijnej kariéry venuje správe a vymáhaniu pohľadávok, najmä v oblasti bankových pohľadávok zabezpečených rôznym druhom asset-u. Na začiatku svojej, viac ako 15 ročnej kariéry v danej oblasti, sa venoval poskytovaniu služieb pre záložných veriteľov pri výkone záložného práv a od roku 2014 vedie spoločnosť DPS financial consulting, s.r.o., ktorá sa rýchlo etablovala medzi spoločnosťami obchodujúcimi s pohľadávkami. Spoločnosť sa zaoberá pohľadávkami nie len z retailového prostredia, ale aj malých podnikateľov a korporátneho segmentu.

LIQID s.r.o
www.licitator.sk

Štefan Ágh
LIQID s.r.o., konateľ

Vyštudoval odbor Právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (titul JUDr.). Dražbám sa venuje dvanásť rokov. Je konateľom dražobnej spoločnosti LIQID s.r.o..

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
www.finance.gov.sk

JUDr. Peter Mikloš
Riaditeľ Odboru ochrany finančných spotrebiteľov | Sekcia finančného trhu

V roku 2003 ukončil štúdium na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rigoróznu skúšku absolvoval na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Pracovne pôsobil v Národnej banke Slovenska, kde sa zameriaval najmä na riešenie podaní spotrebiteľov voči dohliadaným subjektom a náprave porušení práv spotrebiteľov.

V súčasnej dobe pôsobí na Ministerstve financií SR na sekcii finančného trhu, ako riaditeľ odboru, kde sa venuje tvorbe legislatívy súvisiacej s finančným trhom a ochranou spotrebiteľov na finančnom trhu.

Národná banka Slovenska
www.nbs.sk

Mgr. Roman Fusek
riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podieľal sa na zavádzaní druhého dôchodkového piliera dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. V roku 2004 sa stal riaditeľom Odboru dôchodkového sporenia na Úrade pre finančný trh. Mal na starosti výkon dohľadu nad druhým a tretím dôchodkovým pilierom a transformáciu doplnkových dôchodkových poisťovní na doplnkové dôchodkové spoločnosti. V Národnej banke Slovenska zodpovedal za metodiku kapitálového trhu, dôchodkového sporenia a pripravoval reguláciu finančného sprostredkovania. Od septembra 2014 riadi odbor ochrany finančných spotrebiteľov v NBS. Od roku 2020 je zodpovedný aj za projekt podpory finančného vzdelávania 5peňazí.

Digitance, s. r. o.
Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava
www.digitance.sk

Adrian Csuba

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v spájaní biznis požiadaviek a procesov s IT vývojom a realizáciou projektov. Bol pri implementácii Oracle ERP a Oracle BI v Nay.

Neskôr pôsobil v Orange ako biznis analytik a mostík medzi IT a biznisom pri projekte Salespad pre SME a LA segment.

Od 2012 bol vývojovým a biznisovým lídrom riešenia Zelená pošta ktoré našlo uplatnenie v širokých používateľských segmentoch v SR a ČR. Od júna 2022 je konateľom a obchodným riaditeľom spoločnosti Digitance, s. r. o.

Martin Spano
martinspa.no

Martin Spano
informatik

Martin Spano je populárny informatik, ktorý sa zaoberá umelou inteligenciou. Prednáša o nej na konferenciách a popularizuje ju na sociálnych sieťach a v TV. Za jeho činnosť ho Ministerstvo hospodárstva nominovalo na najvyššie vedecké ocenenie „Cena za vedu a techniku“.

Advokátska kancelária PALČÍK & PARTNERS s.r.o.

Tomáš Palčík
správca a advokát, Advokátska kancelária PALČÍK & PARTNERS s.r.o.

JUDr. Tomáš Palčík, nar. dňa 31.08.1993 je zapísaný do zoznamu správcov od 14.03.2019, pričom od 03.11.2022 súčasne vykonáva advokáciu.

Ako advokát sa venuje primárne problematike konkurzného práva a likvidácii obchodných spoločností, ktorá zahrňuje rovnako zastupovanie klientov a poradenstvo v konkurzných konaniach. Súčasne sa ako advokát venuje problematike obchodného práva a obchodných spoločností, vymáhaniu pohľadávok či nesporovej agende pre oblasť zmluvného práva.

Ako správca sa okrem výkonu svojej činnosti venuje aj prednáškovej činnosti od roku 2020 a to pre aktívnych správcov či uchádzačov o zápis do zoznamu správcov.

Tatra banka, a.s.
www.tatrabanka.sk

Adrián Beskyd
právnik, Tatra banka

Mgr. Adrián Beskyd (Tatra banka, a.s.), pôsobí v Tatra banke, a.s., na právnom oddelení, ako právnik - profesionál, so zameraním najmä na riešenie sporov, implementáciu spotrebiteľského práva na bankové produkty, právu podporu útvarom zodpovedným za vymáhanie retailových pohľadávok atď. Venuje sa tiež lektorskej a publikačnej činnosti. V minulosti (2000-2002) pôsobil na odbore obchodného a exekučného práva Ministerstva spravodlivosti SR. V roku 2005 zložil advokátsku skúšku a je členom Slovenskej advokátskej komory. Od roku 2006 do roku 2019 pôsobil ako rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie v Bratislave (SBA). Pravidelne participuje na aktivitách SBA v rámci presadzovania spoločných záujmov bankového sektora pri optimalizácii ekonomického a právneho prostredia smerom k orgánom štátnej moci, najmä v oblasti spotrebiteľského práva, konkurzného a exekučného práva a v rámci aktivít SBA zastrešujúcich elektronickú komunikáciu bánk.

Slovensko Digital
www.slovensko.digital

Ján Suchal
programátor a spoluzakladateľ, Slovensko Digital

Je programátor a jedným zo spoluzakladateľov občianskeho združenia Slovensko.Digital, kde sa venuje najmä otvoreným dátam, API a použiteľnosti aplikácií. Je zodpovedný za riadenie vývoja a prevádzky systémov v dcérskej spoločnosti Služby Slovensko.Digital, s.r.o. Vyštudoval softvérové inžiniestvo na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Slovensko Digital
www.slovensko.digital

Peter Steinhübl
CEO, Slovensko Digital

Peter Steinhübl je vyštudovaný právnik, ktorý sa viac ako 10 rokov venuje oblasti IT a pracovného práva. V Slovensko.Digital pôsobí od roku 2019 ako člen Správnej Rady. Je zodpovedný za daňovo - odvodovú skupinu a takisto pôsobí ako člen prezídia v žilinskom IT klastri. Od 1.4.2023 je súčasne CEO Slovensko.Digital.

Vzdelanie, ako aj pracovné skúsenosti, nadobudol na Slovensku, Rakúsku a v Nemecku. Venuje sa zlepšeniam v oblasti IT – definovaniu a napĺňanie potrieb zákazníka v oblasti biznisu, verejného ako aj tretieho sektora s cieľom prinášať také IT riešenia, ktoré čo najviac znižujú administratívnu náročnosť a umožňujú organizáciám ako aj jednotlivým zamestnancom zamerať svoju pozornosť na podstatné činnosti svojej práce - realizovať konkrétne a zmysluplné projekty, ktorých využívanie robí radosť ľuďom, šetrí čas, energiu a prináša úžitok.

BENCONT COLLECTION, A.S.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
www.bencontcollection.sk

Simona Šidík
právnička, BENCONT COLLECTION, a.s.

V roku 2020 ukončila štúdium na Právnickej fakulte UK a Národohospodárskej fakulte EÚ. Po absolvovaní štúdia pracovala ako právnik na Burze cenných papierov. Od roku 2021 pracuje v spoločnosti BENCONT COLLECTION, a.s., kde sa venuje najmä vymáhaniu pohľadávok v exekučnom konaní a v dedičskom konaní, príprava vnútorných smerníc a postupov.

BENCONT COLLECTION, A.S.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
www.bencontcollection.sk

Martina Filipová
spolupracujúca advokátka s BENCONT COLLECTION, a.s.

V roku 2014 absolvovala Právnickú fakultu UK s vyznamenaním. Pracovné skúsenosti získala v ako advokátska koncipientka v HA3 LEGAL, s.r.o.. Od roku 2020 spolupracuje ako advokátka so spoločnosťou BENCONT COLLECTION, a.s.. V rámci BENCONT COLLECTION, a.s. pripravuje analýzy a stanoviska k právnym otázkam pri vymáhaní pohľadávok a zastupuje BENCONT COLLECTION, a.s. pri súdnych sporoch.

Národná banka Slovenska
www.nbs.sk

Štefan Rychtárik
Vedúci oddelenia / Odbor finančnej stability, Národná banka Slovenska

Absolvoval štúdium na Panthéon-Assas Université Paris a na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získal PhD v medzinárodných ekonomických vzťahoch.

Od roku 2003 pracoval na rôznych pozíciách v Národnej banke Slovenska, Banque centrale du Luxembourg a Europaen Central Bank, kde sa venoval predovšetkým otázkam finančnej stability a makroprudenciálnej politiky.

V súčasnosti vedie oddelenie finančnej stability a analýz v Národnej banke Slovenska a je externým spolupracovníkom Univerzity Komenského v Bratislave.

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
www.eos-ksi.sk

Michal Havrlent
Head of Legal, EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Počas vysokoškolského štúdia pôsobil ako referent a neskôr ako business analytik v executive search spoločnosti Amrop Jenewein Group.

Po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil 2 roky ako vedúci kancelárie v neziskovej organizácii. Od roku 2006 sa profiloval v oblasti inkasa pohľadávok, najskôr na pozícii exekútorského koncipienta a neskôr ako vedúci odboru vymáhania pohľadávok v UNION zdravotnej poisťovni.

Od roku 2008 nastúpil na pozíciu Legal Team Leader v spoločnosti EOS KSI Slovensko, kde od roku 2022 zastupuje pozíciu Head of Legal.

McGrath & Arthur
www.mcga.sk

Branislav Juráš
CEO skupiny McGrath & Arthur

Branislav je CEO a partnerom obchodných spoločností skupiny McGrath & Arthur (advokátskej kancelárie, inkasnej agentúry a účtovnej firmy).

Už viac ako 24 rokov sa venuje problematike mimosúdneho a súdneho inkasa pohľadávok. Jeho portfólio znalostí mimosúdneho a súdneho inkasa pohľadávok rozširuje aj riadenie spoločností v Bosne a Hercegovine, Chorvátsku a na Filipínach.

Sústreďuje sa najmä na využívanie moderných IT technológií v inkasnom procese v spojení s modernými vedomosťami a využitím ľudskej energie a schopnosťami.

Orange Slovensko, a.s.
www.orange.sk

Peter Lezo
Money Recovery & Litigation Manger, Orange Slovensko, a.s.

Má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti financií, vymáhania pohľadávok a starostlivosti o zákazníkov získal v spoločnostiach vo finančnom a telco sektore.

Do spoločnosti Orange Slovensko nastúpil v júli 2001.

Od roku 2017 vedie Team Money Recovery & Litigation ktorý obsluhuje mimosúdne vymáhanie, súdne vymáhanie a od roku 2023 vedie aj Team Accounts Receivable.

Tatra-Leasing s.r.o.
www.tatraleasing.sk

Jana Čaprnková
Head Of Legal Department, Tatra-Leasing s.r.o.

Po skončení VŠ pracovala ako exekútorský koncipient. Ďalšie skúsenosti v oblasti práva nadobudla ako právnik v poisťovni, kde sa popri občianskoprávnej a obchodnoprávnej agende venovala aj oblasti finančného sprostredkovania a prevencie poisťovacích podvodov.

Vo finančnom sektore pokračovala aj v nasledujúcich rokoch ako interný právnik a neskôr ako vedúca odd. Workout v leasingovej spoločnosti.

Aktuálne pôsobí na pozícii vedúcej právneho oddelenia v spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o., kde sa popri kontraktuálnej agende venuje aj oblasti vymáhania pohľadávok.

VÚB a.s.
www.vub.sk

Vladimír Horváth
Vedúci oddelenia Corporate restructuring , VÚB a.s.

Vladimír je zakladajúcim členom TMA SK. V bankovníctve pôsobí od roku 2005, od roku 2010 vedie oddelenie Corporate restructuring vo VÚB banke.

Počas svojej profesionálnej praxe participoval na viacerých významných reštrukturalizáciách podnikov a realitných projektov.

Téme reštrukturalizácií, krízovému manažmentu a turnaroundu sa venuje väčšiu časť svojej kariéry.

Slovenská sporiteľňa a.s.
www.slsp.sk

Vladimír Polhorský
Riaditeľ odboru riadenia úverového rizika Retail, Slovenská sporiteľňa a.s., člen skupiny Erste bank

Po absolvovaní MFF UK Bratislava, odbor jadrová fyzika pracoval 9 rokov v Slovenskej akadémii vied na Fyzikálnom ústave, z toho 3 roky v Spojenom ústave jadrových výskumov, Dubna, Rusko.

V roku 1995 nastúpil do Národnej banky Slovenska, od roku 1996 na pozíciu vedúceho oddelenia správy devízových aktív NBS.

V roku 2007 začal pracovať v SLSP na pozícii riaditeľa odboru riadenia bilancie. Od roku 2018 je riaditeľom odboru riadenia úverového rizika Retail, ktoré zahŕňa riadenie úverového rizika fyzických osôb, segment Micros, ale aj riešenie a vymáhanie nesplácaných pohľadávok.

Od roku 2009 je prokuristom SLSP a.s. Od roku 2017 je konateľom prevádzkovateľa úverového registra, SBCB s.r.o. Od roku 2017 je členom správnej rady N.O. projektu Dom.ov.

KS – správa konkurzov, k.s.
www.spravakonkurzov.sk

Ján Kuľbaga
KS – správa konkurzov, k.s. – komplementár spoločnosti

Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica pôsobil v spoločnostiach Arca Capital a SLSP.

Od roku 2017 do roku 2022 pôsobil ako Vedúci oddelenia Retail Work Out v OTP Banka Slovensko, a.s. (neskôr ČSOB, a.s.).

A od roku 2022 pôsobí v spoločnosti KS – správa konkurzov, k.s. ako komplementár spoločnosti.

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
www.dovera.sk

Lukáš Pecucha
expert stratégie vymáhania pohľadávok, Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Po ukončení štúdia na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne na Fakulte managementu a ekonomiky sa môj profesijný život už viac ako 12 rokov spája s pôsobím v zdravotnej poisťovni Dôvera na odbore vymáhania pohľadávok.

Dôvera má snahu vykonávať čo najviac aktivít spojených s inkasom pohľadávok vo vlastnej réžii, preto som bol za tú dobu súčasťou mnohých projektov. Jedným z nich bolo aj spustenie unikátnej elektronickej pobočky pre zazmluvnených exekútorov, vďaka ktorej sa nám od roku 2012 podarilo výrazne zefektívniť podávanie návrhov na exekúciu a samotnú komunikáciu s exekútormi.

Zmenou legislatívy účinnou od r. 2017 však tento proces zanikol a Dôvera začala vo väčšej miere využívať mandátnu správu prostredníctvom inkasných spoločností.

BCH Advokáti Chlipala
www.bch.sk

Miroslav Chlipala
Riadiaci partner a advokát | BCH Advokáti Chlipala

Advokát s 20-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (umelá inteligencia, elektronizácia a e-Government, cloudové služby, opensource, IoT, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti IT právo a telekomunikácie, Duševné vlastníctvo a Compliance. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach.

Je členom predsedníctva SAK a predsedom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI SR. Je riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti.

Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru.

Dlhodobom pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK a následne na Fakulte práva PEVŠ. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

Slovenská sporiteľňa
www.slsp.sk

Roman Hrabuša
vedúci oddelenia vymáhania nesplácaných pohľadávok, Slovenská sporiteľňa

Roman Hrabuša sa téme riešenia nesplácaných pohľadávok venuje väčšinu času svojej profesnej kariéry.

Skúsenosti zbieral 14 rokov v Slovenskej konsolidačnej, a.s., kde sa venoval zlyhaným bankovým úverom pôvodne štátnych bánk postúpených na Slovenskú konsolidačnú v procese privatizácie týchto bánk. Neskôr manažérsky zabezpečoval správu a konsolidáciu pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu.

V súčasnosti pôsobí šiesty rok ako vedúci oddelenia vymáhania nesplácaných pohľadávok v Slovenskej sporiteľni, kde má na starosti riadenie zlyhaných retailových úverov.

Program konferencie

(Program konferencie je predbežný a môže ešte dôjst k jeho úpravám.)

Deň 1 (06.06.2024)

11:00 Začiatok registrácie

 11:30    Obed pre účastníkov konferencie

Hlavný program konferencie

Sála: Kongresové centrum

13:00 - 13:05

 

Privítanie účastníkov

Martin Musil, Prezident ASINS

13:05 - 13:20

 

 Sú veritelia bezmocní? A čo s tým?

 • Aktuálne výzvy v oblasti manažmentu pohľadávok
 • Naozaj verejnosť chce aby sa dlhy odpúšťali?
 • Ako vymáhať v týchto časoch?

Martin Musil, Prezident ASINS / CEO Intrum

13:20 - 13:50

 

Legislatíva EÚ - Čo nás čaká? Aktuálne informácie z FENCA (Federation of European National Collection Associations) 

 • Implementácia NPL smernice
 • AML smernice
 • Regulácia v oblasti AI a spotrebiteľských úverov
Andreas Bücker ,Director General, FENCA
Prednáška v AJ

13:50 - 14:10

Smernica o spotrebiteľských úveroch vol. 2

 • Predstavenie novej smernice o spotrebiteľských úveroch
 • Ciele, nové prvky, ktoré obsahuje a rozdiely oproti doterajšej úprave
 • Transpozícia smernice do slovenského práva z pohľadu regulátora a jej dopad na existujúci systém spotrebiteľských úverov a ich vymáhania
Peter Mikloš, Riaditeľ odboru, Ministerstvo Financií SR

14:10 - 14:20

 

Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a ich dopady na slovenské právne prostredie

Adrian Beskyd, Tatra Banka

14:20 - 15:00

 

Panelová diskusia: Dopady rozhodnutí ESD

Moderuje: Juraj Balog, DPS financial consulting  / ASINS

Účastníci panelu:

Peter Mikloš, Ministerstvo Financií SR
Roman Fusek, Národná  banka Slovenska
Adrian Beskyd, Tatra Banka
Štefan Ágh, Liqid
15:00 - 15:20 Coffee Break

15:20 - 15:50

 

Elektronizácia insolvenčných procesov. Register úpadcov v roku 2024

 • Právna úprava a praktický pohľad pre veriteľov a iných účastníkov konkurzného konania
 • Práca s registrom úpadcov z pohľadu veriteľov
 • Pohľad na novú právnu úpravu insolvenčného registra
JUDr. Tomáš Palčík, správca a advokát
Advokátska kancelária PALČÍK & PARTNERS s.r.o.

15:50 - 16:30

 

Panelová diskusia: Oddlžovanie fyzických osôb - ako sa bonitní dlžníci menia na neplatičov

 • Ako banky hodnotia 7 ročné skúsenosti s oddlžením FO?
 • Dokážu veritelia predpokladať, ktorý dlžník plánuje oddlženie?
 • Vníma banka oddlženého občana ako rizikového? Posudzuje prísnejšie bonitu oddlžených osôb?
 • Zmení sa finančná situácia oddlžených dlžníkov po oddlžení?
 • Príklady zneužívania oddlženi FO, právomoci správcu konkurznej podstaty pri zjavne nepoctivom zámere dlžníka
 • Rozhodovacia prax súdov pri zrušení oddlženia
Moderuje: Pavol Jakubov, Viceprezident ASINS & Bencont Collection

Účastníci panelu:
Vladimír Polhorský, Head of Retail Credit Risk Management, Slovenská sporiteľňa
Mário Markovics, Head of Collection, 365. bank
Ján Kuľbaga, KS správa konkurzov, k.s.

16:30 - 17:00

Umelá inteligencia (AI) vo financiách - "The best of"

 • Najlepšie nástroje AI
 • Biznis aspekty AI (limity, obmedzenia...)
 • Odporúčania
Martin Spano, Informatik 

17:00 - 17:30

 

Elektronické služby štátu ako ich nepoznáte

 • Ako automatizovať interné procesy, ktoré súvisia s komunikáciou so štátnymi orgánmi
 • Predstavíme si možnosti hromadného spracovania pošty, odosielania podaní, či ich podpisovania
 • Dozviete sa ako na pár kliknutí spraviť to, čo bežne robia brigádnici celé dni
 • Čo v najbližšej dobe štát chystá, aké sú jeho povinnosti a a ako to je možné využiť vo vašej práci
 Ján Suchal, Slovensko Digital
Peter Steinhübl, Slovensko Digital

17:30 - 18:00

 

 Voicebot v digitálnom upomínaní dlžníkov

 • Pridanie voicebot-u do pôvodne nastaveného email/sms upomínania
 • Orchestrácia omnikanálu na zvýšenie efektivity upomínania.
 • Prípadová štúdia na nasadenie voicebot-u
Adrian Csuba, Sales Director Digitance 
   
19:00 - 23:00 Večera / Networking & Coctail

Deň 2 (07.06.2024)

07:30 - 09:00 Raňajky

Hlavný program konferencie

Sála: Kongresové centrum

09:00 - 09:15

 

Vývoj na Slovenskom inkasnom trhu, aké sú trendy a čo nás čaká.

Martin Musil, ASINS / Intrum Slovakia

09:15 - 09:45

 

Hlavné riziká pre bankový sektor, dopady aktuálnej situácie na bankový sektor a vymáhanie pohľadávok

Štefan Rychtárik, Národná banka Slovenska

09:45 - 10:15

 

Aktuálne vývoj a riziká v bankovom sektore. Očakávaný vývoj NPL a ako banky reagujú na aktuálnu situáciu.

Vladimír Horváth, Všeobecná úverová banka

10:15 - 10:45

 

Predstavenie najväčšej analýzy exekučných konaní EK2024

Michal Havrlent, EOS / ASINS

Exekučné konania z pohľadu veriteľov

Panelová diskusia: Aké sú skúsenosti veľkých veriteľov z náhodným prideľovaním. Čo sa osvedčilo a čo naopak nefunguje.

Moderuje: Michal Havrlent, EOS / ASINS

Účastníci panelu: 

Jana Čaprnková, Tatra Leasing / Asociácia leasingových spoločností  
Peter Lezo, Orange
Lukas Pecucha, Dôvera

10:45 - 11:00 Coffee Break

11:00 - 11:45

 

 Praktické workshopy na aktuálne témy.

Workshop 1: Behaviorálna ekonómia a inkaso pohľadávok

Čo je behaviorálna ekonómia a jej využitie v inkase pohľadávok

 • Dôležitosť efektívnej a empatickej komunikácie pri inkasovaní pohľadávok
 • Techniky aktívneho počúvania a empatie pri riešení dlhových situácií
 • Správna reakcia na odpor a nespokojnosť zo strany dlžníka
 • Techniky riešenia konfliktov a zvládanie náročných situácií
 • Získanie spolupráce a vyjednávanie s kritickými klientmi

Branislav Juráš, McGrath & Arthur s.r.o.

Workshop 2: Uplatňovanie pohľadávok v dedičskom konaní 

 • Formy vysporiadania Dohody o vysporiadaní BSM medzi manželom a dedičmi
 • Náhradové pohľadávky z titulu vysporiadania dedičstva, príklady náhradovej pohľadávky
 • Akú výšku pohľadávky si môže veriteľ uplatňovať voči dedičom
 • Vplyv dedičského konania na súdne konanie a exekučné konanie

Simona Šidík, právnička BENCONT COLLECTION, a.s.

Workshop 3: Odporovateľnosť úkonov pri oddlžení FO

 • Podmienky na uplatnenie odporovateľnosti úkonov pri oddlžení fyzických osôb
 • Ktoré úkony môže veriteľov odporovať
 • Rozhodovacia prax súdov

Martina Filipová, spolupracujúca advokátka s BENCONT COLLETION, a.s.

Workshop 4: Ako zvýšiť efektivitu dražieb

 • elektronizácia po dvadsiatich rokoch
 • zmena prístupu k súdnemu prieskumu
 • ochrana neplatiča = škoda pre všetkých

Štefan Ágh, LIQID s.r.o.; Miroslav Chlipala, Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Roman Hrabuša, SLSP

11:45 - 12:00

 

Ukončenie konferencie

Martin Musil, Prezident ASINS

   
12:00 Obedový bufet & Networking