Konferencia inkasných
spoločností Slovenska

  • Veritelia | Inkaso | Pohľadávky
  • 6. a 7. júna 2024
  • Grandhotel Jasná

Hájime vaše
záujmy

Snaží sa váš dlžník vyhnúť splatnosti dlhu prostredníctvom inštitútu osobného bankrotu?

Aktuálne informácie pre vás

Až 83 % podnikov muselo odberateľom za posledný rok predĺžiť lehotu splatnosti svojich faktúr. ASINS upozorňuje na hrozby platobnej neschopnosti

Až 83 % podnikov muselo odberateľom za posledný rok predĺžiť lehotu splatnosti svojich faktúr. ASINS upozorňuje na hrozby platobnej neschopnosti

18.06.2024

Firmy na Slovensku čelia situácii, kedy musia predlžovať svojím odberateľom lehoty splatnosti faktúr. V prieskume European Payment Report* až 83 % slovenských podnikov uv...

ASINS UPOZORŇUJE NA ZAVÁDZAJÚCU REKLAMU TÝKAJÚCU SA ODDLŽENIA

ASINS UPOZORŇUJE NA ZAVÁDZAJÚCU REKLAMU TÝKAJÚCU SA ODDLŽENIA

29.05.2024

Na internete mohli užívatelia zachytiť reklamu istej advokátskej kancelárie, ktorá tvrdí, že ak niekoho žaluje banka alebo nebanková spoločnosť, nič lepšie sa dotyčnému n...

ASINS: Osobný bankrot by sa nemal vzťahovať na ľudí s nadštandardným príjmom. Legislatíva má medzery, ktoré treba odstrániť

ASINS: Osobný bankrot by sa nemal vzťahovať na ľudí s nadštandardným príjmom. Legislatíva má medzery, ktoré treba odstrániť

18.04.2024

Počet osobných bankrotov od roku 2021 stúpol. Len minulý rok požiadalo o oddlženie vyše 9700 ľudí.* V súčasnosti sa však môže oddlžiť aj občan s nadštandardným príjmom, n...

ASINS / Kto sme a čo robíme

Asociácia slovenských inkasných spoločností /ASINS/ je záujmové združenie právnických osôb. Zasadzujeme sa za etické inkaso na národnej aj európskej úrovni a za férovú legislatívu v oblasti správy pohľadávok. Členovia ASINS rešpektujú osobnostné práva dlžníkov za každých okolností.
Asociácia slovenských inkasných spoločností
 

Viac ako 90% pokrytie trhu inkasných
a dražobných spoločností na Slovensku

Členovia Asociácie slovenských inkasných spoločností reprezentujú viac ako 90% slovenského trhu a rovnako je to aj s pridruženými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti dobrovoľných dražieb na Slovensku.

Takto sa ASINS stáva relevantným orgánom v slovenskom hospodárstve. Vedieme aktívny dialóg s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom financií aj s Ministerstvom spravodlivosti, spolupracujeme so Slovenskou bankovou asociáciou a Republikovou úniou zamestnávateľov. Poskytujeme podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výsledky svojich analýz a činností prezentujeme na odborných fórach a konferenciách na lokálnej aj medzinárodnej úrovni.

Byť relevantným subjektom, ktorý definuje etické štandardy hráčom na inkasnom a dražobnom trhu. Byť rešpektovaným partnerom pri tvorbe férovej a účinnej legislatívy.

Reprezentujeme záujmy veriteľov, ale aj dlžníkov, s cieľom nastaviť etické štandardy vymáhania a definovania účinnejšej a férovej legislatívy pre všetky zúčastnené strany.

Spolupracujeme s relevantnými a kontrolnými subjektami v oblasti legislatívy a finančného trhu na Slovensku.

Združujeme veľkých veriteľov, inkasné a dražobné spoločnosti. Členstvo je dobrovoľné. Naši členovia sa zaväzujú pre profesionálny a etický prístup.

Rámec pôsobenia ASINS je definovaný v našich stanovách a etickom kódexe, ktoré sú dodržiavané všetkými našimi členmi.

Na Slovensku chýba tzv. inkasný zákon, ktorý by jasne reguloval oblasť vymáhania nesplatených pohľadávok. Finančné zákony si vyžadujú novelizáciu.

Inštitút oddlženia

ASINS dlhodobo poukazuje na disproporciu pri oddlžení fyzických osôb. V tejto súvislosti aj analýza ústavných právnikov poukazuje na rozpor niektorých ustanovení o oddlžení fyzických osôb s Ústavou SR, preto ASINS inicioval podnet na Generálnu prokuratúru SR na preskúmanie ústavnosti oddlženia fyzických osôb.

Dlhové poradne

Prisľúbili sme odbornú podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri projekte dlhových poradní. Cieľom je priniesť riešenie, ako dokáže klient splatiť svoje záväzky a poskytnúť odborné stanoviská a postupy v prípade, keď je klient kontaktovaný dražobnou, či inkasnou spoločnosťou.

Finančná legislatíva

Vedieme aktívne diskusie s Ministerstvom Financií SR na témy: zákonného definovania sekundárneho trhu pohľadávok; daňové odpisy pohľadávok; účtovné postupy pri postupovaní pohľadávok. V tejto oblasti intenzívne spolupracujeme s poradenskou spoločnosťou Ernst&Young.

 

Naši členovia

Vedenie ASINS

Vymáhanie a správa pohľadávok je ešte stále vnímaná ako niečo negatívne. Jedná sa však o oblasť hospodárstva, ktorá je kľúčovou pre jej stabilitu a udržateľný rast. Bez toho, aby podniky, či fyzické osoby dostali včas zaplatené za svoje tovary a služby, nie je možné, aby akákoľvek krajina prosperovala. Cieľom ASINS je práve ukázať, že táto služba na Slovensku môže byť vykonávaná tak, že bude prínosom pre veriteľov a zároveň pomôže nájsť riešenia pre neplatiacich zákazníkov. ASINS chce byť platformou, kde sa združujú spoločnosti, pre ktoré je etika a férový prístup na prvom mieste. Zároveň chce byť aktívnym zástupcom inkasného trhu a iniciovať pozitívne zmeny v legislatívnom prostredí.

Martin Musil, prezident ASINS

ASINS aktívne prispieva k férovému nastaveniu legislatívy a k lepšej vymožiteľnosti práva s dôrazom na zachovanie krehkej rovnováhy vo vzťahu veriteľ - dlžník. V tejto súvislosti ASINS predkladá návrhy, ktoré na jednej strane prispejú k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu uplatňovaniu práva a na druhej strane odstránia nedokonalosti prijatej alebo navrhovanej legislatívy.

Pavol Jakubov, viceprezident ASINS

Jednou z oblastí, na ktorú sa v ASINS sústredíme, sú vzťahy medzi dlžníkmi a veriteľmi. Snažíme sa prinášať informácie o tom, že najdôležitejšia je v tomto vzťahu komunikácia. Tá významne prispieva k tomu, aby dlžník mohol vyrovnať svoje finančné záväzky, aj keď sa ocitne v zložitej životnej situácii. Na druhej strane zdôrazňujeme, že práva veriteľov musia byť chránené. Preto poukazujeme na praktické skúsenosti malých a veľkých veriteľov v súvislosti s uplatňovaním svojich práv.

Peter Dvornák, viceprezident ASINS

ASINS je aktívnym členom

Fenca

ASINS je členom Federation of European National Collection Associations (FENCA) od roku 2018

FENCA (Európska federácia národných asociácií inkasných agentúr) zastupuje záujmy európskeho sektoru správy pohľadávok na európskej úrovni, koordinuje spoluprácu medzi inštitúciami EÚ, zástupcami priemyslu finančných služieb, spotrebiteľmi a verejnosťou. Kľúčovými aktivitami je nastavovanie najlepších postupov sektora v celoeurópskom meradle a schválenie Code of Conduct (Kódexu správania) na nadnárodnej úrovni.

Republiková únia zamestnávateľov

ASINS je členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) od júna 2020

Členstvo v RÚZ je ďalší krok v našom úsilí aktívne pracovať na zlepšovaní vymožiteľnosti práva a podnikateľského prostredia v SR. RÚZ je najvýznamnejšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zastupujúcou záujmy svojich členov a zamestnávateľov na Slovensku. Už viac ako 15 rokov chráni ich podnikateľské práva a slobody, snaží sa zlepšovať podnikateľské prostredie a zabezpečovať rovnosť šancí pre všetkých.

Niekto považuje súkromné podnikanie za dravého
tigra, ktorého treba zastreliť. Iní za kravu, ktorú
môžu neustále dojiť. Len málo ľudí v tom vidí
zdravého koňa, ktorý ťahá robustný voz.

Winston Churchill

 

S kým kooperujeme

Z úst našich členov

Intrum ako európsky líder v oblasti manažmentu pohľadávok a kreditných služieb chce v každej krajine, kde pôsobí, aktívne podporovať zlepšenie obrazu inkasa pohľadávok. Na Slovensku sa jednoznačne takouto platformou stala ASINS. Hodnoty, ktoré podporuje a zdieľa asociácia sú tie isté ako ich vníma naša spoločnosť. ASINS je pre nás skvelým miestom na zdieľanie informácií, znalostí a podporu pri našich lokálnych aktivitách.

Martin Musil
Intrum

BENCONT vníma ASINS ako profesné združenie, ktoré prispieva k formovaniu inkasného trhu a je platformou na spoločné aktivity inkasného trhu. Preto sa BENCONT rozhodol byť súčasťou tejto platformy a prispievať k férovejšiemu nastaveniu pravidiel inkasného trhu.

Pavol Jakubov
BENCONT

Združovanie dražobníkov považujeme za veľmi dôležité a potrebné už niekoľko rokov vzhľadom na dlhodobý trend oslabovania vymožiteľnosti práva a zvyšovania ochrany dlžníkov a spotrebiteľov osobitne. Sme radi, že ASINS umožnila vznik takejto platformy. Vnímame to o to pozitívnejšie, že dražobníci si nemusia zakladať osobitný subjekt, ale že vieme spojiť naše sily v rámci už etablovaného a rešpektovaného subjektu, akým ASINS je.

Štefan Ágh
Dražby a reality PAMAŠA

Na Slovensku je veľa dražobných spoločností. 10 spoločností, medzi ktoré patríme aj my, pokrýva väčšiu časť trhu. V minulosti sa nepodaril založiť Cech dražobných spoločností, preto som rád, že tu máme takúto možnosť spolupracovať v rámci ASINSu. S už existujúcimi členmi v sekcii Dražby máme veľmi dobrú spoluprácu, verím, že v nej budeme vedieť aj takto pokračovať, aby sme vniesli do dražobného života viac čestnosti a zodpovednosti. Je potrebné, aby sa sprísnili podmienky pre vstup do dražobného odvetvia, aby sme dokázali skutočne udržať dobré meno dražobníctva na Slovensku.

Jaroslav Dzurik
Profesionálna dražobná spoločnosť